XIV posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 14. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
28 lutego 2019 r.

 1. Uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. MACIEJA BILKA oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
 2. Uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. ADAMA KLISZEWSKIEGO vel KIELISZEWSKIEGO oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
 3. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. PIOTRA BUDNIAKA.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Wpływ fragmentacji kompleksów leśnych na różnorodność przyrodniczą i potencjał produkcyjny lasów w Polsce”.
  Proponowany promotor: dr hab. STANISŁAW ZIĘBA z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 4. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. WOJCIECHA MADEJA.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Wpływ zmieszania dębu bezszypułkowego (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) oraz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na parametry biometryczne drzew i strukturalne drzewostanów na siedlisku lasu mieszanego świeżego”.
  Proponowany promotor: prof. dr hab. STANISŁAW DROZDOWSKI z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  Proponowany promotor pomocniczy: dr inż. KAMIL BIELAK z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 5. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. KAROLINY GABRYSIAK.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Dynamika rozwoju młodego pokolenia drzew w objętych ochroną lasach północno-wschodniej Polski”.
  Proponowany promotor: dr hab. RAFAŁ PALUCH z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 6. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. HUBERTA JAKONIKUKA.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Zależność liczebności Telenomus tetratomus (Thomson), parazytoid jaj barczatki sosnówki, od warunków siedliskowych lasu i stanu populacji żywiciela”.
  Proponowany promotor: dr hab. LIDIA SUKOVATA z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 7. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. SZYMONA KRAJEWSKIEGO.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Wpływ okrywowych materiałów organicznych na wzrost i rozwój sadzonek jodły pospolitej, buka zwyczajnego i dębu szypułkowego w leśnych szkółkach gruntowych”.
  Proponowany promotor: dr hab. JAN KOWALCZYK z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 8. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. WALDEMARA KOWALCZUKA.
 9. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. MAGDY SKOWRONEK.
 10. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. ADAMA KLEPACKIEGO.
 11. Opinia w sprawie powierzenia dr inż. ANNIE KOWALSKIEJ funkcji kierownika Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kandydata IBL do wyborów członków Rady Doskonałości Naukowej.
 13. Opinia w sprawie Planu badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu wraz z planem przychodów na rok 2019.
 14. Opinia w sprawie Planu finansowego Instytutu na 2019 r.
 15. Przyjęcie protokołu z 13. posiedzenia RN IBL.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »