XIX posiedzenie RN IBL

Porządek obrad z 19. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
19 września 2019 r.

1. Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego nauk rolniczych dr hab. ADAMOWI KALISZEWSKIEMU vel KIELISZEWSKIEMU i dr. hab. MACIEJOWI BILKOWI oraz dyplomu doktora nauk rolniczych dr DANUCIE LOTZ.

2. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. ANNIE SENICZAK tytułu profesora nauk rolniczych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. TOMASZOWI OSZAKO tytułu profesora nauk rolniczych.

4. Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. ANDRZEJOWI BOCZONIOWI stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.

5. Podjęcie uchwały o odmowie nadania dr. inż. PAWŁOWI ZARZYŃSKIEMU stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.

6. Opinia w spawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. RADOSŁAWA GAWRYSIA
i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Tytuł rozprawy: „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)”.
Promotor: dr hab. Janusz Czerepko z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Boczoń z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Recenzenci:

  • dr hab. Władysław Danielewicz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • dr hab. Andrzej Jagodziński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

7. Opinia w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. ADAMA WÓJCICKIEGO
i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Tytuł rozprawy: „Wilk (Canis lupus L.) jako czynnik modyfikujący wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki leśne”.
Promotor: dr hab. Zbigniew Borowski z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
  • dr hab. Karol Zub z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
    w Białowieży.

8. Opinia w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr MARTY SIEBYŁY.

Tytuł rozprawy: „Identyfikacja zespołów bakterii związanych z naturalnymi stanowiskami trufli Tuber spp.”.
Dotychczasowy promotor: dr hab. Dorota Hilszczańska z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

9. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego przez mgr inż. KATERYNĘ FYAŁKOWSKĄ.

10. Wyznaczenie czterech przedstawicieli RN IBL z tytułem naukowym do Kapituły Medalu IBL.

11. Wyznaczenie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Kapituły Medalu IBL.

12. Uchwalenie trybu postępowania w sprawie nadawania przez Radę Naukową IBL stopnia doktora.

13. Uchwalenie trybu postępowania w sprawie nadawania przez Radę Naukową IBL stopnia doktora habilitowanego.

14. Opinia w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o przyznania nagrody rocznej za 2018 r. dla Dyrektora IBL – prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego

15. Opinia w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 r. dr. hab. Piotrowi Gołosowi, zastępcy ds. ekonomicznych oraz mgr Beacie Rokickiej-Siwek, głównej księgowej.

16. Opinia w sprawie zatrudnienia dr. hab. ADAMA KALISZEWSKIEGO vel KIELISZEWSKIEGO na stanowisko profesora IBL oraz dr PAULINY DRÓŻDŻ na stanowisko adiunkta.

17. Przyjęcie protokołu z 18. posiedzenia RN IBL.

18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Translate »