XV posiedzenie RN IBL

Porządek obrad z 15. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
28 marca 2019 r.

 1. Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. PIOTROWI GOŁOSOWI stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.
 2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr DANUTY LOTZ.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ dochodów pochodzących z innych źródeł niż sprzedaż drewna na sytuację finansową Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.
  Promotor: dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. RADOSŁAWA GAWRYSIA.Tytuł rozprawy: „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)”.
  Promotor: dr hab. Janusz Czerepko z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Boczoń z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 4. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. ADAMA WÓJCICKIEGO.
  Tytuł rozprawy: „Wilk (Canis lupus L.) jako czynnik modyfikujący wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki leśne”.
  Promotor: dr hab. Zbigniew Borowski z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 5. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. TOMASZA HYCZY.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Wykorzystanie danych przestrzennych w detekcji obszarów leśnych w kontekście wybranych definicji lasu”.
  Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 6. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. MACIEJA LISIEWICZA.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Wykorzystanie analizy rozkładu chmury punktów do korekty metod detekcji pojedynczych drzew”.
  Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 7. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. ARTURA ZARZECKIEGO.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Ocena wpływu wybranych czynników warunkujących inicjację odnowień naturalnych sosny zwyczajnej pod okapem drzewostanu”.
  Proponowany promotor: dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 8. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. MAŁGORZATY MATRAS-ZARZECKIEJ.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Zmienność rodowa cech jakościowych i ilościowych potomstwa drzew matecznych sosny zwyczajnej z 1 Regionu Testowania”.
  Proponowany promotor: dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 9. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr EWY MAJEWSKIEJ.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Wartościowanie działań Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Krynki”.
  Proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, emerytowany pracownik Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 10. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. PAWŁA SAŁKA.
 11. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. RADOSŁAWA GAWRYSIA.
 12. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. RADOMIRA BAŁAZEGO.
 13. Opinia w sprawie przyznania stypendium habilitacyjnego dr. inż. PAWŁOWI PRZYBYLSKIEMU.
 14. Opinia w sprawie przyznania stypendium doktorskiego mgr inż. KAROLINIE GABRYSIAK.
 15. Przyjęcie protokołu z 14. posiedzenia RN IBL.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »