XXII posiedzenie RN IBL

Porządek obrad
22. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
19 grudnia 2019 r.

 1. Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. hab. ANDRZEJOWI BOCZONIOWI.
 2. Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. hab. JAKUBOWI GRYZOWI.
 3. Wręczenie dyplomu doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. RADOSŁAWOWI GAWRYSIOWI.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. IWONIE SKRZECZ tytułu profesora nauk leśnych.
 5. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. PAWŁA SAŁKA.
  Tytuł rozprawy: „Charakterystyka rozmieszczenia węgla w wierzchniej warstwie profilu glebowego zalesionych gleb porolnych na przykładzie drzewostanów sosnowych siedlisk borowych”.
  Dotychczasowy promotor: prof. dr hab. Jan Szyszko.
 6. Opinia w sprawie przedłużenia stypendiów doktorskich.
 7. Opinia w sprawie zatrudnienia dr. hab. JAKUBA GRYZA na stanowisko profesora IBL.
 8. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. ADAMA WÓJCICKIEGO.
  Tytuł rozprawy: „Wilk (Canis lupus L.) jako czynnik modyfikujący wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki leśne”.
  Promotor: dr hab. Zbigniew Borowski z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
  dr hab. Karol Zub z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
 9. Opinia nt. Regulaminu oceny działalności naukowej i zawodowej pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 10. Przyjęcie protokołu z 21. posiedzenia RN IBL.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »