XXV posiedzenie RN IBL

Porządek 25. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
2 lipca 2020 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania dr inż. RADOSŁAWOWI PLEWIE stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania dr inż. MARZENIE NIEMCZYK stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. ROBERTA CZERNIKOWSKIEGO.
  • Tytuł rozprawy: „Wpływ sposobu pielęgnowania uprawy na wzrost dębu szypułkowego (Quercus robur L.)”.
  • Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 4. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. MATEUSZA GARBACZA.
  • Tytuł rozprawy: „Uwarunkowania kształtowania wynagrodzeń pracowników nadleśnictw w aspekcie podatku dochodowego i kosztów gospodarki leśnej”.
  • Promotor: dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  • Promotor pomocniczy: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 5. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. ELŻBIETY KARMIŁOWICZ.
  • Tytuł rozprawy: „Wpływ zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin na politykę stosowania środków ochrony roślin w polskim leśnictwie”.
  • Promotor: prof. dr hab. Iwona Skrzecz z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  • Drugi promotor: dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof. IOR-PIB z Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.
 6. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. HANNA SZMIDLA.
  • Tytuł rozprawy: „Wpływ rośliny-gospodarza i warunków glebowych na zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.)”.
  • Promotor: dr hab. Dorota Hilszczańska z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 7. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. PIOTRA KAMIŃSKIEGO.
  • Tytuł rozprawy: „Charakterystyka hodowlana jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z terenu Pomorza Gdańskiego”.
  • Dotychczasowy promotor: prof. dr hab. Andrzej Jaworski, emerytowany pracownik Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
  • Propozycja nowego promotora: dr hab. Jarosław Paluch, prof. UR z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 8. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr. inż. PIOTRA WRZESIŃSKIEGO.
  • Dotychczasowy tytuł: „Wzrost i rozwój wybranych proweniencji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) L.) w warunkach klimatycznych zachodniej, centralnej i południowej Polski”.
  • Promotor: dr hab. Sławomir Wilczyński, prof. UR z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
  • Promotor pomocniczy; dr inż. Marcin Klisz z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 9. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodach doktorskich mgr. inż. ROBERTA CZERNIKOWSKIEGO, ARTURA PACIA i mgr ANETY MODZELEWSKIEJ.
 10. Wystąpienie do Dyrektora IBL z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora:
  • prof. dr hab. IWONY SKRZECZ,
  • prof. dr hab. TOMASZA OSZAKO.
 11. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. ALEKSANDRA RACHWALDA na stanowisko profesora IBL w Zakładzie Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 12. Opinia w sprawie zatrudnienia mgr. MACIEJA LISIEWICZA na stanowisko asystenta w Zakładzie Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 13. Opinia w sprawie powierzenia dr inż. WOJCIECHOWI GILOWI funkcji kierownika Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych.
 14. Opinia w sprawie powierzenia dr hab. JANOWI KOWALCZYKOWI funkcji zastępcy kierownika Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych.
 15. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego przez:
  • mgr. inż. PIOTRA BUDNIAKA,
  • mgr. inż. KATERYNĘ FYAŁKOWSKĄ,
  • mgr. inż. KAROLINĘ GABRYSIAK,
  • mgr. inż. GRZEGORZA KROKA,
  • mgr. inż. MARKA LISAŃCZUKA,
  • mgr. MACIEJA LISIEWICZA,
  • mgr. inż. KAROLINĘ PARKITNĄ.
 16. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium habilitacyjnego przez:
  • dr AGNIESZKĘ KAMIŃSKĄ,
  • dr inż. PAWŁA PRZYBYLSKIEGO.
 17. Przyjęcie protokołu z 24. posiedzenia RN IBL.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »