XXVI posiedzenie RN IBL

Porządek obrad
26 posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
5 listopada 2020 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania dr. DAWIDOWI MARCZAKOWI stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. MATEUSZA GARBACZA i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy: „Uwarunkowania kształtowania wynagrodzeń pracowników nadleśnictw w aspekcie podatku dochodowego i kosztów gospodarki leśnej”.
  Promotor: dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  dr hab. Grzegorz Szewczyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  dr hab. Witold Grzywiński, prof. UPP z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. ROBERTA CZERNIKOWSKIEGO
  i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ sposobu pielęgnowania uprawy na wzrost dębu szypułkowego (Quercus robur L.)”.Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Recenzenci:

  • dr hab. Jerzy Skrzyszewski, prof. UR z Wydziału Leśnego Uniwersytetu im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • dr hab. Janusz Szmyt z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 5. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MARIUSZA CIESIELSKIEGO.
 6. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MIŁOSZA MIELCARKA.
 7. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. PIOTRA WRZESIŃSKIEGO.
 8. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego przez mgr inż. KATERYNĘ FYAŁKOWSKĄ.
 9. Wystąpienie do Dyrektora IBL z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora prof. dr hab. DOROTY HILSZCZAŃSKIEJ z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 10. Opinia w sprawie zatrudnienia dr. hab. TOMASZA JAWORSKIEGO na stanowisko profesora IBL w Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 11. Opinia w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej prof. dr. hab. JACKOWI HILSZCZAŃSKIEMU, Dyrektorowi IBL za 2019 r.
 12. Opinia w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2019 r.:
  • dr. hab. KRZYSZTOFOWI STEREŃCZAKOWI, Zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych,
  • dr. hab. PIOTROWI GOŁOSOWI, Zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych,
  • mgr BEACIE ROKICKIEJ-SIWEK, Głównej księgowej.
 13. Powołanie czterech przedstawicieli RN IBL z tytułem naukowym do Kapituły Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych oraz wyznaczenie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Kapituły.
 14. Powołanie przedstawiciela RN IBL do Komisji ds. podziału środków z FBW oraz subwencji na działalność statutową.
 15. Opinia w sprawie Planu badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa wraz z planem przychodów na rok 2019.
 16. Opinia w sprawie Planu badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa wraz z planem przychodów na rok 2020.
 17. Opinia w sprawie korekty planu finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2020 r.
 18. Opinia w sprawie Sprawozdania z działalności Instytutu w 2019 roku.
 19. Opinia w sprawie zmiany Programu Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich.
 20. Przyjęcie protokołu z 25. posiedzenia RN IBL.
 21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »