XXVII posiedzenie RN IBL

Porządek 27. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
26 listopada 2020 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania dr. inż. MARCINOWI KLISZOWI stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 3. Wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr inż. MARZENIE NIEMCZYK stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. HANNY SZMIDLI i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ rośliny-gospodarza i warunków glebowych na zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.)”.
  Promotor: prof. dr hab. Dorota Hilszczańska z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.Recenzenci:

  • dr hab. Izabela Kałucka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
  • dr hab. Piotr Mleczko z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. ELŻBIETY KARMIŁOWICZ i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ zmian ustawodawstwa w zakresie ochrony roślin na politykę stosowania środków ochrony roślin w polskim leśnictwie”.
  Promotor: prof. dr hab. Iwona Skrzecz z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Drugi promotor: dr hab. Ewa Matyjaszczyk z Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin we Francji.
  Recenzenci:

  • dr hab. Dorota Tumialis z Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • dr hab. Bartłomiej Bednarz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 6. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego przez mgr. inż. MARKA LISAŃCZUKA.
 7. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium habilitacyjnego przez dr AGNIESZKĘ KAMIŃSKĄ.
 8. Opinia w sprawie zatrudnienia mgr. inż. GRZEGORZA KROKA na stanowisko asystenta w Zakładzie Geomatyki IBL.
 9. Opinia w sprawie Regulaminu oceny działalności naukowej i zawodowej pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 10. Uchwała w sprawie nadania prof. dr. hab. ANDRZEJOWI GRZYWACZOWI Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.
 11. Przyjęcie protokołu z 26. posiedzenia RN IBL.
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »