Ghostwriting zapora

W celu przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja Folia Forestalia Polonica, Series A-Forestry wprowadziła zgodną z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting)

1. Wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf

1. 1. Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship„. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.Z „guest authorship” („honorary authorship„) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

1.2. Procedury przeciwdziałające zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship

  • Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  • Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting„, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  • Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
  • Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

2. Dodatkowe wyjaśnienia od Redakcji

Wszystkie osoby wymienione w publikacji jako autorzy powinny brać udział w przygotowaniu pracy i ponosić odpowiedzialność za jej zawartość.
Nie należy wskazywać jako autora lub współautora osoby, której wkład w powstanie pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.
Odpowiedzialność za wskazanie autorów pracy ponosi autor korespondujący, który przesyła pracę do redakcji.
W publikacji należy podać źródła finansowania badań oraz wskazać udział innych instytucji w opisywanych badaniach i w przygotowaniu pracy do publikacji.

Dążąc do przeciwdziałania przypadkom nierzetelności w nauce, redakcja Folia Forestalia Polonica, Series A-Forestry wymaga przy zgłaszaniu publikacji do druku dołączenia dokumentu (plik: FFP S.A– ghostwriting barrier), w którym należy:

I. W przypadku prac przygotowanych przez wielu autorów przedstawić ich wkład w powstanie pracy, zaznaczając udział w opracowaniu:

  • koncepcji i założeń badawczych,
  • metodologii badań,
  • wyników badań,
  • publikacji.

Osoby nie spełniające ww. kryteriów powinny być wymienione, za ich zgodą, w podziękowaniach znajdujących się w tekście publikacji.

II. Podać źródła finansowania badań,

III. Ujawnić i opisać wszystkie konflikty interesu (w tym dotyczące spraw finansowych) odnoszące się do przedstawionych badań lub innego materiału. Redakcja zastrzega sobie prawo opublikowania tych informacji wraz z artykułem.

Niestosowanie się do powyższych zasad, redakcja będzie uznawała za naruszenie zasad etycznych obowiązujących w nauce, co będzie podawane do wiadomości zainteresowanych instytucji, w tym redakcji innych czasopism.

Translate »