Wizyta łotewskich właścicieli lasów

11 kwietnia 2024 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym gościła 35. osobowa delegacja właścicieli lasów niepaństwowych z Łotwy.


Goście byli zainteresowani stanem lasów prywatnych w Polsce i wyzwaniami jakie stoją przed właścicielami tych lasów w kontekście uwarunkowań środowiskowych, społecznych i prawnych. Gospodarze przedstawili gościom (referujący: dr inż. Wojciech Gil) charakterystykę Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz podstawowe informacje dotyczące lasów prywatnych w naszym kraju. Zwrócono uwagę na słabe strony sektora, m.in.  zagadnienia związane z nadzorem gospodarki leśnej w lasach prywatnych, przytoczono również wyniki badań z projektów związanych z tą tematyką, realizowanych w IBL.

Z kolei Māris Dreija ze stowarzyszenia MPKS Mežsaimnieks omówił sytuację stowarzyszeń właścicieli lasów prywatnych na Łotwie, wskazując na pozytywne strony takiej formy działalności. Obecnie w tym kraju działają dwa stowarzyszenia, skupiające ok. 12 tys. członków i gospodarujące na ok. 35 tys. ha lasów. Roczny przychód stowarzyszeń z tytułu gospodarki leśnej wynosi ok. 10 mln euro. Wskazał na wyzwania stojące przed sektorem, m.in. zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, gradacji kornika, braku pracowników na rynku usług leśnych. 

Dr Marek Geszprych z Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych omówił szanse i możliwości rozwoju sektora lasów prywatnych, podkreślając wiodącą w tym rolę stowarzyszeń, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności gospodarki leśnej. Przedstawił też uwarunkowania prowadzenia tej gospodarki w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych oraz problemy w jej realizacji, do których zaliczył m.in. brak instytucjonalnego wsparcia stowarzyszeń leśnych i brak wizji rozwoju leśnictwa prywatnego w Polsce. W dyskusji podkreślano istnienie wielu podobieństw pomiędzy sektorem lasów prywatnych w Polsce i na Łotwie, zwłaszcza w kontekście wyzwań na przyszłość.

 

Opracowanie: Wojciech Gil

Zdjęcia: Artur Sawicki

Translate »