Irena Matuszczyk

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych,
ul. św. Huberta 35, 40-952 Katowice

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zagęszczenie stawonogów glebowych a poziom stężenia SO2 w powietrzu

Density of soil Arthropoda and the level of SO2 concentration in the air

Autorzy: Syrek D., Matuszczyk I., Wojtylak M.

Właściwości chemiczne gleb i igieł sosny oraz aktywność mikrobiologiczna gleb na terenie pożarzysk leśnych z 1992 roku w nadleśnictwach Rudy Raciborskie i Potrzebowice

Chemical properties of soils and scots pine needles and microbiological activity of soils on forest areas burnt in 1992 in forest districts of Rudy Raciborskie and Potrzebowice

Autorzy: Zwoliński J., Matuszczyk I., Hawryś Z.

Ocena rozwoju wybranych pochodzeń jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w uprawach na terenie Sudetów Zachodnich

Development estimation of chosen silver fir (Abies alba Mill.) provenances in forest cultures in the West Sudety Mts.

Autorzy: Hawryś Z., Kwapis Z., Matuszczyk I., Olszowska G.

Zastosowanie biochemicznych charakterystyk gleb w diagnostyce typologicznej siedlisk leśnych

Application of biochemical soils parameters in typological diagnostics of forest sites

Autorzy: Olszowska G., Zwoliński J., Matuszczyk I., Syrek D.

Rozwój różnych pochodzeń sosny zwyczajnej na pożarzysku w Nadleśnictwie Potrzebowice

Development of various Scots pine provenances on burnt area in Potrzebowice forest district

Autorzy: Hawryś Z., Zwoliński J., Kwapis Z., Matuszczyk I.

Translate »