Józef Zwoliński

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych, ul. Św. Huberta 35, 40-952 Katowice; fax: 0-32 205 30 81; e-mail: zwolinsj@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Obieg węgla w borach sosnowych

A carbon cycling in pine forests

Autorzy: Zwoliński J.

Zmiany zawartości metali ciężkich oraz aktywności mikrobiologicznej w glebach borów sosnowych na terenie Polski południowo-zachodniej w latach 1988–1997

Changes in heavy metal content and microbial activity in pine forest soils of southwestern Poland in the years 1988–1997

Autorzy: Zwoliński J.

Produkcyjność drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.) w gradiencie skażeń przemysłowych

Productivity of Scots pine stands (Pinus sylvestris L.) along an industrial pollution gradient

Autorzy: Zwoliński J., Orzeł S.

Reakcja borów sosnowych na kwaśne opady. II. drzewostany sosnowe

Response of pine forests to acid deposition. II. the pine stands

Autorzy: Orzeł S., Zwoliński J.

Reakcja borów sosnowych na kwaśne opady. I. Gleba i aparat asymilacyjny drzew

Response of pine forests to acid deposition. I. The soil and assimilation apparatus of trees

Autorzy: Zwoliński J.

Ocena zagrożenia lasów świerkowych w Beskidzie Śląskim przez zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Risk assessment of air pollution impacts on spruce forests in the Silesian Beskid Mountains

Autorzy: Zwoliński J.

Właściwości chemiczne gleb i igieł sosny oraz aktywność mikrobiologiczna gleb na terenie pożarzysk leśnych z 1992 roku w nadleśnictwach Rudy Raciborskie i Potrzebowice

Chemical properties of soils and scots pine needles and microbiological activity of soils on forest areas burnt in 1992 in forest districts of Rudy Raciborskie and Potrzebowice

Autorzy: Zwoliński J., Matuszczyk I., Hawryś Z.

`

Sscots pine development on areas burnt in 1992 in Rudy Raciborskie and Potrzebowice forest districts

Autorzy: Hawryś Z., Zwoliński J., Kwapis Z., Małecka M.

Oznaczanie udziału grzybów i bakterii w biomasie drobnoustrojów gleb leśnych

Estimation of fungal and bacterial contributions to microbial biomass in forest soils

Autorzy: Zwoliński J.

Zastosowanie biochemicznych charakterystyk gleb w diagnostyce typologicznej siedlisk leśnych

Application of biochemical soils parameters in typological diagnostics of forest sites

Autorzy: Olszowska G., Zwoliński J., Matuszczyk I., Syrek D.

Rozwój różnych pochodzeń sosny zwyczajnej na pożarzysku w Nadleśnictwie Potrzebowice

Development of various Scots pine provenances on burnt area in Potrzebowice forest district

Autorzy: Hawryś Z., Zwoliński J., Kwapis Z., Matuszczyk I.

Rozkład pionowy biomasy drobnoustrojów w glebach leśnych

Vertical distribution of microbial biomass in forest soils

Autorzy: Zwoliński J.

Translate »