Grażyna Olszowska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150408, fax +48 22 7150507, e-mail: G.Olszowska@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Aktywność enzymatyczna gleb leśnych w rejonie oddziaływania imisji huty cynku i ołowiu „Miasteczko Śląskie”

Enzymatic activity of forest soils in the region of influence of deposition from zinc and lead smelter "Miasteczko Śląskie"

Autorzy: Olszowska G.

Wpływ pyłów kadmowo-cynkowych na aktywność wybranych enzymów glebowych

Effect of cadmium-zinc dustson the activity of various soil enzymes

Autorzy: Olszowska G.

Wpływ nawożenia mineralnego na aktywność biochemiczną gleb leśnych skażonych pyłami kadmowo-cynkowymi

Influence of mineral fertilization on the biochemical activity of forest soil contaminated with cadmium and zinc dusts

Autorzy: Olszowska G.

Ocena rozwoju wybranych pochodzeń jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w uprawach na terenie Sudetów Zachodnich

Development estimation of chosen silver fir (Abies alba Mill.) provenances in forest cultures in the West Sudety Mts.

Autorzy: Hawryś Z., Kwapis Z., Matuszczyk I., Olszowska G.

Aktywność enzymatyczna wierzchnich warstw gleb regla dolnego i górnego Karkonoskiego Parku Narodowego

Enzymatic activity of upper layers of forest soils at upper and lower mountain regions in Karkonosze National Park

Autorzy: Olszowska G.

Zastosowanie biochemicznych charakterystyk gleb w diagnostyce typologicznej siedlisk leśnych

Application of biochemical soils parameters in typological diagnostics of forest sites

Autorzy: Olszowska G., Zwoliński J., Matuszczyk I., Syrek D.

Aktywność enzymatyczna gleb pożarzysk wielkoobszarowych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych i po zastosowaniu różnych sposobów odnowienia lasu

Enzyme activity of soils after large-scale fires under varying habitat conditions using different methods of forest regeneration

Autorzy: Olszowska G.

Ocena aktywności biochemicznej gleb leśnych w różnych typach siedliskowych terenów górskich

Evaluation of biochemical activity in soils of different mountain forest site types

Autorzy: Olszowska G.

Zmienność biochemiczna gleb siedlisk leśnych na granicy zasięgu buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. w Polsce

Biochemical variability of forest soils at the range edge of European beech (Fagus sylvatica L.) in Poland

Autorzy: Olszowska G.

Aktywność biochemiczna gleb w drzewostanach cisa pospolitego Taxus baccata L. w rezerwatach i lasach gospodarczych

Biochemical soil activity in Taxus baccata L. stands in forest reserves and managed forests

Autorzy: Olszowska G.

Aktywność enzymatyczna gleb na obszarach sztucznej i naturalnej regeneracji lasu po klęsce huraganu w północno-wschodniej Polsce

Soil enzymatic activity in artificially and naturally regenerated forests after wind damage in north-eastern Poland

Autorzy: Olszowska G.

Określenie intensywności przemian biochemicznych gleb w zależności od składu gatunkowego drzewostanu

Denoting the intensity of soil biochemical transition according to stand species composition

Autorzy: Olszowska G.

Translate »