Władysław Barzdajn

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu, ul Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań, Polska;
Tel. +48 61 8487742, fax +48 61 8487734; e-mail: barzdajn@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Próba wykorzystania rodowej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) do testowania drzew matecznych

An attempt of using of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seed orchard for plus trees testing purposes

Autorzy: Barzdajn W., Jelenewski M., Kuss M.

Adaptacja różnych pochodzeń jodły pospolitej (Abies alba Mill.) do warunków Sudetów

Adaptation of different silver fir (Abies alba Mill.) provenances to the conditions of the Sudetes

Autorzy: Barzdajn W.

Adaptacja i początkowy wzrost potomstwa drzewostanów nasiennych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) na uprawach porównawczych w nadleśnictwach Złotoryja i Lądek Zdrój

Adaptation and initial growth of seed stand progeny of European beech (Fagus sylvatica L.) in comparative plantations established in the Złotoryja and Lądek Zdrój Forest Districts

Autorzy: Barzdajn W.

Wzrost dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i dębu bezszypułkowego (Q. petraea [Matt.] Liebl.) w doświadczeniu proweniencyjnym z 1994 r. w Nadleśnictwie Milicz

Growth of the pedunculate oak (Quercus robur L.) and sessile oak (Q. petraea [Matt.] Liebl.) in 1994 provenance experiment in the Milicz Forest District

Autorzy: Barzdajn W.

Próba wykorzystania rodowej plantacji nasiennej dębu szypułkowego Quercus robur L. w Nadleśnictwie Krotoszyn do testowania drzew matecznych i do oszacowania odziedziczalności

Tree testing and estimation of heritability using the pedunculate oak Quercus robur L. seed orchard in the Krotoszyn Forest District

Autorzy: Barzdajn W., Bruder M.

Porównanie odnowień sosny zwyczajnej powstałych z siewu i sadzenia w różnych terminach

Comparing Scots pine regeneration established by sowing and planting at various times of year

Autorzy: Barzdajn W., Kowalkowski W., Tomczak R.

Translate »