dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka

Telefon

+48 22 7150 380

E-mail

A.Rosa@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ekologii Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 2

Profil Autora Aleksandra Rosa-Gruszecka
ORCID
Profile społecznościowe

     

2011
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, praca magisterska pt.: „Sezonowa zmienność składu pokarmu dzików (Sus scrofa scrofa L.) zasiedlających lasy w Nadleśnictwie Spała w latach 2009-2011″.
2011
Ukończenie Podyplomowych Studiów Pedagogicznych SGGW.
2016
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa, rozprawa doktorska pt. „Wpływ warunków glebowych na występowanie owocników trufli (
Tuber spp.) w makroregionie Niecki Nidziańskiej”.

  • Mykologia
  • Biologia i ekologia grzybów hypogeicznych, szczególnie rodzaju Tuber (trufla)
  • Uprawa trufli
  • Ochrona grzybów
  • Mykofagia
  • Zoochoria

2017-2020
Gospodarowanie truflą letnią (Tuber aestivum Vittad.) w lasach i plantacjach. Opracowanie zasad użytkowania i promocji trufli jako specjalnego produktu leśnego.

2014-2018 
Zbiorowiska ektomikoryzowe w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.): bogactwo gatunkowe, wpływ rośliny – gospodarza, sukcesja grzybów ektomikoryzowych.
2013-2017
Ocena skuteczności w ochronie lasu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.
2012-2016
Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016.
2012-2016
Czynniki środowiska wpływające na owocnikowanie grzybów rodzaju trufla (Tuber P. Wicheli ex P.H. Wigg) w lasach Polski.
2012-2014
Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych – poradnictwo dla Lasów Państwowych.

Translate »