dr hab. Radosław Plewa

Telefon

+48 22 7153 820

E-mail

R.Plewa@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor instytutu

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ochrony Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "B"
Pokój nr 107

Profil Autora Radosław Plewa
ORCID
Profile społecznościowe

     

2007
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, praca magisterska pt.: „Przestrzenne rozmieszczenie chrząszczy z rodziny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) na terenie Rezerwatu „Wysokie Bagno w Nadleśnictwie Białowieża”.
2013
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa, praca doktorska pt.: „Chrząszcze saproksyliczne w strukturze pionowej drzewostanów dębowych w Polsce” [„Saproxylic beetles in vertical structure of oak stands in Poland”]

 • Szkodniki wtórne mające znaczenie w ochronie lasu
 • Systematyka i faunistyka kózkowatych (Cerambycidae) Palearktyki
 • Biologia i ekologia chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych Polski i Europy
 • Ekologia i ochrona owadów związanych z martwym drewnem ze szczególnym uwzględnieniem chrząszczy objętych programem NATURA 2000
 • Występowanie i behawior chrząszczy saproksylicznych w strukturze pionowej drzewostanów liściastych i iglastych
 • Morfologiczno-genetyczna analiza populacji żerdzianek Monochamus urussovii (Fisch.) i Msartor występujących w obu zasięgach świerka pospolitego w Polsce.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza gruntów w zarządzie Lasów Państwowych przebiegających pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze pilotażowym i opracowanie koncepcji ich zagospodarowania dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody.
 • Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych.
 • Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016.
 • Ekspertyzy naukowe dotyczące inwentaryzacji chrząszczy objętych programem Natura 2000.
 • Współautor bazy gatunków Coleoptera Polski (opiekun naukowy nad chrząszczami z rodziny kózkowatych w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności).
 • Szkolenia dla leśników związane z rozpoznawaniem, biologią i ekologią wybranych chrząszczy saproksylicznych.
Translate »