O konferencji

 

Celem konferencji jest aktywizacja i konsolidacja środowiska młodych naukowców w zakresie nauk przyrodniczych. Wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych krajów, jak również dyscyplin naukowych takich jak nauki leśne oraz nauki o Ziemi i środowisku może pomóc w przyszłości w stworzeniu zespołów badawczych o interdyscyplinarnej charakterystyce. Grupę docelową stanowią studenci oraz młodzi naukowcy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).

W ramach konferencji EnviLink, przewidziane zostały sesje plenarne o tematyce ogólnośrodowiskowej wygłoszone przez zagranicznych gości, mające na celu przedstawienie doświadczeń młodych naukowców w realizacji badań naukowych w jednostkach poza granicami naszego kraju. Przewidziane zostały także ogólne sesje tematyczne (LAS, MIASTO, WODA, KLIMAT), które choć przedstawiać będą badania naukowe w różnych dyscyplinach nauki, to środowiskowo są ze sobą ściśle powiązane. Elementem łączącym poszczególne sesje będzie wykorzystanie systemów informacji geograficznej (GIS) we wskazanych obszarach. W badaniach środowiskowych GIS wykorzystywany jest m.in. do modelowania wpływu zmian klimatu na ekosystemy, oceny stanu ekosystemów czy też w analizach miejskiej powierzchniowej wyspy ciepła. Badania z wykorzystaniem GIS prowadzone są głównie przez zespoły interdyscyplinarne. Wiele opracowanych modeli i narzędzi z powodzeniem znajduje swoje zastosowanie w systemach podejmowania decyzji na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Zbudowanie zatem platformy wymiany doświadczeń między naukowcami w tym zakresie, może zaowocować istotnymi badaniami i wdrożeniami w przedmiotowym zakresie.

Istotnym elementem konferencji będą panele dyskusyjne “Rozwój kariery naukowej w Polsce i zagranicą” oraz “Wymagania sektora prywatnego względem nauki”. Przeprowadzenie tych paneli będzie niewątpliwie ciekawą wymianą doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora prywatnego (ośrodki badawczo-wdrożeniowe), jak również naukowców z różnych dyscyplin oraz krajów. Może to w przyszłości posłużyć młodym naukowcom w określeniu i obraniu własnej ścieżki naukowej. Udział przedstawicieli ośrodków badawczo-wdrożeniowych spowoduje, że konferencja będzie również platformą łącząca teoretyków i praktyków w celu wypracowania wspólnej przestrzeni działania w interesujących ich obszarach badań środowiskowych.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

Translate »