prof. dr hab. Krzysztof Stereńczak

Telefon

+48 22 7150 410

E-mail

K.Sterenczak@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Geomatyki

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 236

Profil Autora Krzysztof Stereńczak
ORCID
Profile społecznościowe

                 

2024
Uzyskanie tytułu naukowego profesora
2018
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo w Instytucie Badawczym Leśnictwa (tytuł pracy: Numeryczny model terenu interpolowany z danych lotniczego skanowania laserowego – jego dokładność i zastosowanie w leśnictwie).
2011
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w zakresie leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie (tytuł pracy: Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego do określania zagęszczenia drzew w jednopiętrowych drzewostanach sosnowych).
2010 
Master of Science in Geographical Information Science and Systems (European Master, UNIGIS) Center for Geoinformatics, Paris-Lodron University of Salzburg (tytuł pracy: Accuracy  of  Digital  Terrain  Models generated  from  laser  scanning  data  under  forest  conditions).
2006 
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie (tytuł pracy: Aktualizacja leśnej mapy numerycznej na przykładzie wybranych obiektów Nadleśnictwa Rogów).

2008
ERASMUS, University of Freiburg, Niemcy

  • Zastosowanie systemu informacji przestrzennej (GIS), fotogrametrii i teledetekcji w leśnictwie
  • Wykorzystanie lotniczego i naziemnego skanownia laserowego w leśnictwie
  • Wykorzystanie klasycznej fotogrametrii i teledetekcji w analizach przyrodniczych

Projekt REMBIOFOR –Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach wspófinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015 i środków DGLP. Okres realizacji: 01.11.2014-31.12.2018. – Kierownik projektu.

Projekt LIFE+ ForBioSensing Comprehensive monitoring of stand dynamics in Białowieża Forest supported with remote sensing techniques LIFE13 ENV/PL/000048„. Zleceniodawca: KE, przy współfinansowaniu NFOŚiGW, lata realizacji: 01.10.2014 – 30.06.2021. – Kierownik projektu.

Projekt DUE GLOBBIOMASS, w IBL projekt: Przygotowanie i opracowanie danych naziemnych oraz walidacji wytworzonych w czasie trwania projektu DUE GLOBBIOMASS map biomasy leśnej dla okresów 2005, 2010 i 2015„. Finansowany ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej, lata realizacji: 01.01.2015-31.12.2017.

Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu (BLP-389). Zleceniodawca: Lasy Państwowe, lata realizacji: 2012.05.09 – 2017.12.31

Laserowi odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. Świętokrzyskiego (591101). Zleceniodawca: MNiSW, lata realizacji: 15.08.2013 – 30.06.2014

Projekt „Wykorzystanie systemu DSS w szacowaniu urodzaju szyszek świerka pospolitego” projekt statutowy IBL, 2016-2018.

Projekt „Wysoko zautomatyzowana metoda inwentaryzacji zieleni na terenach miejskich” projekt statutowy IBL, 2015-2018.

Projekt „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych” finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie, lata 2016-2016.

Projekt „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych” finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie, lata 2016-2017.

FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests (FORMIT). Projekt realizowany i finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

505-10-03260031 „Przydatność materiałów fotograficznych uzyskanych z bezzałogowego aparatu latającego do oceny zróżnicowania osobniczego w drzewostanach dębowych” SGGW, grant wewnętrzny, kierownik: dr inż. Krzysztof Stereńczak.

505-10-03260052 -300 „Ocena stanu zdrowotnego drzewostanów sosnowych na podstawie niemetrycznych wielospektralnych zdjęć cyfrowych uzyskanych za pomocą bezzałogowego statku latającego” SGGW, grant wewnętrzny, kierownik: dr inż. Krzysztof Stereńczak.

N N309 139739 „Zastosowanie terenowego skanowania laserowego do pomiaru wybranych cech ekosystemów leśnych” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 2010-2013, dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW.

N N309 111937 „Opracowanie metody pomiaru zasobów leśnych z wykorzystaniem lotniczego scanningu laserowego (na przykładzie terenu górskiego objętego ochroną).” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 2009-2012, prof. dr hab. Stanisław Miścicki.

N N309 114137 „Analiza dokładności pomiaru współrzędnych w środowisku leśnym z wykorzystaniem odbiornika GNSS” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 2009-2011, dr inż. Michał Brach.

N N309 113237 „Las i jego cechy w rastrowym modelu danych przestrzennych” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 2009-2011, dr hab. Krzysztof Będkowski.

N N309 113237 „Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego do określania zagęszczenia drzew w jednopiętrowych drzewostanach sosnowych.” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego grant promotorski, w latach 2009-2011, dr hab. Krzysztof Będkowski.

„Analiza i pomiar błędów lokalizacji zwierząt badanych technikami radiotelemetrycznymi.” SGGW, grant wewnętrzny, 2007-2008, kierownik dr hab. Wasilewski.

„Zastosowanie korelacji obrazów do sporządzania ortofotomap obszarów leśnych.” SGGW, grant wewnętrzny, 2006-2007, dr hab. Krzysztof Będkowski.

„Analiza dokładności automatycznej metody określania wysokości drzew w oparciu o dane z lotniczego skanowania laserowego”. SGGW, grant wewnętrzny, 2008 rok, dr hab. Krzysztof Będkowski.

„Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi” finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych i koordynowany przez Wydział Leśny SGGW, lata 2006-2008, kierownik prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.

2 P06L 02229 „Zastosowanie lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w analizie struktury przestrzennej i funkcjonowania lasów w krajobrazie”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 2005-2007, kierownik: dr hab. Krzysztof Będkowski.

 

Translate »