Krzysztof Stereńczak

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Geomatyki, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05−090 Raszyn, Polska

Pracownik IBL Krzysztof Stereńczak
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Określanie miąższości i zagęszczenia drzew w drzewostanach centralnej Polski na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego w dwufazowej metodzie inwentaryzacji zasobów drzewnych

A two-phase inventory method for calculating standing volume and tree-density of forest stands in central Poland based on airborne laser-scanning data

Autorzy: Miścicki S., Stereńczak K.

Czynniki wpływające na proces detekcji pojedynczych koron drzew na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego

Factors influencing individual tree crowns detection based on airborne laser scanning data

Autorzy: Stereńczak K.

Zastosowanie naziemnego skanowania laserowego w inwentaryzacji lasu – przegląd wybranych zagadnień

Application of terrestrial laser scanning in forest inventory – an overview of selected issues

Autorzy: Krok G., Kraszewski B., Stereńczak K.

Translate »