Trybuna Leśnika

2009 rok

Trufle z polskich lasów

Trufle - najdroższe grzyby świata - wyglądają mało efektownie. Niepozorne, pomarszczone i bulwiaste, zabrudzone ziemią, pod którą się kryją.

Przeczytaj artykuł:

Rola lasu w bilansie węgla

Aktualnie jednym z głównych problemów środowiska są globalne zmiany klimatu zarówno w skali całej biosfery, jak i poszczególnych kontynentów i krajów.

Przeczytaj artykuł:

Połonin w Beskidach nie będzie

Zagrożenie i proces zamierania drzewostanów świerkowych w Beskidach to problem znany leśnikom od wielu już lat.

Przeczytaj artykuł:

Lasy wielofunkcyjne a ochrona przyrody dla przyszłych pokoleń

W dniach 17-19 marca 2009 r. w Sękocinie Starym odbyła się inauguracyjna sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL.

Przeczytaj artykuł:

XXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Tradycyjnym akcentem obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Polsce od szeregu lat jest finał centralny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Przeczytaj artykuł:

Szumią jodły na gór szczycie

Dzieje jodły, posługując się metodą analizy pyłkowej, oceniono na 70 tysięcy lat. W starożytnej Grecji drzewo to poświęcone było Artemidzie - bogini lasów i opiekunce dzikich zwierząt...

Przeczytaj artykuł:

Festiwal Nauki czyli naukowcy dla społeczeństwa

Już od trzynastu lat ostatni tydzień września poświęcony jest popularyzacji wyników najciekawszych badań placówek naukowych i wyższych uczelni w formie lekcji i warsztatów.

Przeczytaj artykuł:

Fytoftoroza - zdemaskowana po latach

Phytophthora, jako czynnik chorobotwórczy roślin, znany był już od 150 lat, jednak prawdziwą jego naturę poznano dopiero w ostatnim dziesięcioleciu...

Przeczytaj artykuł:

Puszcza Białowieska - dla przyrody i nauki

Dla trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów najbardziej istotne znaczenie mają długoterminowe obserwacje zarówno czynników biotycznych, jak i abiotycznych...
Przeczytaj artykuł:

2010 rok

Genetyka i skala jej wykorzystania w gospodarce leśnej

Tej ważnej problematyce poświęcono konferencję szkoleniową w IBL pt. „Metody identyfikacji leśnego materiału rozmnożeniowego w oparciu o markery molekularne DNA".
Przeczytaj artykuł:

Grzyby w walce z pędrakami

W Polsce chrabąszcze stanowią poważne zagrożenie z racji swej niepokojąco zwiększającej się liczebności. Tylko w 2006 r. wartość strat z powodu szkód wyrządzanych przez pędraki na terenach leśnych wyniosła ok. 30 mln zł.
Przeczytaj artykuł:

Znaczenie odnowień dębowych w drzewostanach sosnowych

W ramach ekologizacji i zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej naszego kraju, aktualnie wyjątkowo istotne są różne formy przebudowy jednolitych drzewostanów.
Przeczytaj artykuł:

Gospodarka i ochrona w lasach

W obowiązującym aktualnie wielofunkcyjnym modelu lasu i leśnictwa w dziedzinie ochrony przyrody najistotniejsza jest inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza.
Przeczytaj artykuł:

Pożary w lasach - wciąż gorący temat

Pożar jako jeden z żywiołów jest źródłem strat w ekosystemach leśnych, których dalekosiężne skutki zarówno natura, jak i człowiek muszą likwidować przez wiele lat.
Przeczytaj artykuł:

W poszukiwaniu szczęścia i miejsca w życiu

W dniu 21 kwietnia 2010 r. w IBL otwarto wystawę "Malowane Puszczą Kozienicką". Większość eksponatów wyszło spod ręki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku.
Przeczytaj artykuł:

Genetyka w leśnictwie przyszłości

Nowoczesne leśnictwo oparte jest o doświadczenia hodowlane oraz selekcję gatunków drzew leśnych, jednak coraz większego znaczenia nabiera stopień szczegółowości badań i możliwość analiz porównawczych.
Przeczytaj artykuł:

Kondycja drzew a stan środowiska

Pod koniec XX wieku stopień degradacji środowiska przyrodniczego i kumulacja zanieczyszczeń spowodowały, że znaczne obszary Europy zostały objęte stanem klęski ekologicznej.
Przeczytaj artykuł:

Porozumienia Sękocińskie

W dniu 12 października 2010 r. w IBL spotkali się członkowie NSZZ „Solidarność" tej jednostki oraz goście szczególni, którzy przed laty tworzyli i koordynowali prace tego związku zawodowego resortu leśnictwa.
Przeczytaj artykuł:

Uboczne użytkowanie lasu - wciąż na bocznicy?

W Polsce użytkowanie leśnych surowców niedrzewnych ma wyjątkowo bogate tradycje. Już ponad pół wieku temu prof. Wiesław Grochowski zaproponował tzw. "polską koncepcję ubocznej produkcji leśnej".
Przeczytaj artykuł:

Społeczna i środowiskowa cena lasu

Z punktu widzenia ekonomii bardzo łatwo jest wyliczyć i podać wymiar finansowy funkcji użytkowych tzn. produkcji drewna i użytków ubocznych lasu.
Przeczytaj artykuł:

2011 rok

Czynna ochrona cisa pospolitego

Z powodu zagrożenia występowania cisa w polskich lasach podjęto się realizacji projektu PROTAXUS pt. „Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce".
Przeczytaj artykuł:

Kontynentalny monitoring lasu

Dotychczas szczegółowe badania i prace terenowe związane z realizacją monitoringu lasów wykonywane były przez kadrę BULiGL. W 2010 r. całość tych prac w skali Polski wykonywał zespół 40 pracowników IBL.
Przeczytaj artykuł:

Las w nauce i praktyce

Według szacunkowych ocen Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w latach 2009 i 2010 poziom finansowania badań leśnych wynosił 26,5 mln zł rocznie.
Przeczytaj artykuł:

Pierwszy certyfikat PEFC

W dniu 25 stycznia 2011 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, jako pierwsza jednostka PGL Lasy Państwowe, uzyskała certyfikat PEFC.
Przeczytaj artykuł:

Woda i zmiany klimatu, a gospodarka leśna

Polska pod względem swych zasobów wodnych nie należy do potentatów. Nasz kraj pod tym względem zajmuje 22. miejsce w Europie.
Przeczytaj artykuł:

Dendrochronologia a rola pożarów w kształtowaniu ekosystemów leśnych

Dendrochronologia to stosunkowo młoda nauka, która na podstawie wewnętrznej struktury drzew wnikliwymi metodami wskazuje jakim zmianom ulegało środowisko.
Przeczytaj artykuł:

Strategie w polityce gospodarczej państwa

Pierwszy kwartał bieżącego roku, z racji ogłoszenia przez ONZ roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, obfitował w liczne konferencje i seminaria poświęcone tematyce leśnej.
Przeczytaj artykuł:

Drzewostany specjalnej troski

Pierwszy kwartał bieżącego roku, z racji ogłoszenia przez ONZ roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, obfitował w liczne konferencje i seminaria poświęcone tematyce leśnej.
Przeczytaj artykuł:

NATURA 2000 - pierwsze plany zadań ochronnych

Sieć obszarów Natura 2000 to system ochrony i zachowania typów rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny, które uważa się za cenne i zagrożone w skali Europy.
Przeczytaj artykuł:

Lasy Europy, Polski i świata

Pod tym hasłem w dniach 8-10 września br. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Warszawski przy współpracy RDLP w Warszawie oraz IBL zorganizowały z okazji 111 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL sesję naukową.
Przeczytaj artykuł:

Po targach w Rogowie

Przy zmiennej aurze i średniej frekwencji zainteresowanych, w dniach 7-9 września 2011 r. Rogów gościł 90 firm z Polski oraz zagranicy na jubileuszowych X Międzynarodowych Targach Leśnych.
Przeczytaj artykuł:

Buk na granicy zasięgu swego występowania

Jeszcze w tym roku planowane jest wydanie nowych Zasad Hodowli Lasu. W opracowaniu tym nie zostanie już zamieszczona mapa określająca granice zasięgu występowania podstawowych gatunków lasotwórczych.
Przeczytaj artykuł:

Półnaturalna hodowla lasu

We wrześniu br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Półnaturalna hodowla lasu – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość".
Przeczytaj artykuł:

Obszary Natura 2000 w Polsce, czyli mity i rzeczywistość

Obowiązek wyznaczenia przez wszystkie państwa należące do UE na swym terytorium systemu obszarów chronionych o szczególnych walorach przyrodniczych w skali Europy, niewątpliwie był zamierzeniem słusznym i chwalebnym.
Przeczytaj artykuł:

2012 rok

Selekcja i plantacje, a polskie lasy

"TL" 2012/1

Polskie lasy kontra wiatr i zagrożenia abiotyczne

"TL" 2012/2

Quo vadis upraw plantacyjnych drzew w Polsce

"TL" 2012/3

Poparcie dla odnowień naturalnych

"TL" 2012/4

Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania surowca

"TL" 2012/4

Pola dobrej energii

"TL" 2012/7-8

Sztywne podziały. Rodzime gatunki poza granicami zasięgu gatunkami obcymi?

"TL" 2012/12

2013 rok

Ochrona siedlisk

"Trybuna Leśnika" nr 2013/1

Biomasa i jej wykorzystanie

"Trybuna Leśnika" nr 2013/2

Ile tego lasu?

"Trybuna Leśnika" nr 2013/3

Zagrożone atmosferą

"Trybuna Leśnika" nr 2013/3

Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku

"Trybuna Leśnika" nr 2013/4

Świat leśnych map

"Trybuna Leśnika" nr 2013/6

2016 rok

Gradacje foliofagów sosny - jak je przewidywać?

"Trybuna Leśnika" nr 2016/3

VIII Sesja ZSL. Zagrożenia lasu i jego funkcji

"Trybuna Leśnika" nr 2016/4

Letnie spałowanie buka

"Trybuna Leśnika" nr 2016/5

Róznorodność pod liniami

"Trybuna Leśnika" nr 2016/9

Co z tym rakiem?

"Trybuna Leśnika" nr 2016/10

Jubileusz Profesora

"Trybuna Leśnika" nr 2016/12

Translate »