Aktualne problemy ochrony lasu – 2022 r. – Program

Program konferencji
AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY LASU – 2022

PONIEDZIAŁEK, 24 PAŹDZIERNIKA 2022
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18:00 – 22:00    KOLACJA

WTOREK, 25 PAŹDZIERNIKA 2022
7:00 – 8:30         ŚNIADANIE

8:30 – 9:00         Rejestracja i przekazanie materiałów konferencyjnych
Małgorzata Lissy

9
:00 – 9:10         Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, informacje wstępne
Iwona Skrzecz, Wojciech Grodzki, Damian Sieber

9:10 – 9:30        Aktualne zagrożenia drzewostanów RDLP w Katowicach
Damian Sieber, Liliana Armatys

I. Sesja referatowa, moderator: Wojciech Grodzki
9:30 – 10:00      Aktualne problemy ochrony lasu w Polsce
Aldona Perlińska, Zbigniew Filipek, Kamil Szpakowski, Agnieszka Hamera-Dzierżanowska

10:00 – 10:30    Historia występowania owadów na terenach rdLP w Gdańsku i Toruniu a aktualne problemy ochrony lasu
Piotr Gawęda

10:30 – 11:00    Wpływ suszy na interakcję pomiędzy roślinami drzewiastymi a grzybami
Dorota Hilszczańska, Hanna Szmidla

11:00 – 11:30    PRZERWA NA KAWĘ

II. Sesja referatowa: moderator: Aldona Perlińska
11:30 – 12:00    Występowanie nowych chorób stymulowanych zmianami klimatu
Tomasz Oszako, Hanna Szmidla, Iwona Skrzecz

12:00 – 12:20    Nowe gatunki korników w Polsce - nowe wyzwania dla ochrony lasu?
Radosław Witkowski, Andrzej Mazur, Jolanta Behnke-Borowczyk, Natalia Kartawik

12:20 – 12:50    Gązewnik europejski – nowe wyzwanie dla hodowli i ochrony drzewostanów liściastych w świetle zachodzących zmian klimatu
Marlena Baranowska, Adrian Łukowski, Robert Korzeniewicz, Wojciech Kowalkowski, Łukasz Dylewski

12:50 – 13:10    Weryfikacja statusu taksonomicznego jemioły rozpierzchłej w Polsce
Katarzyna Sikora

13:10 – 13:30    Zawartość cukrów niestrukturalnych i efektywność wykorzystania wody sosny zwyczajnej w odpowiedzi na porażenie przez jemiołę
Radosław Jagiełło, Henrik Hartmann

13:30 – 14:00    Inwentaryzacja przyrodnicza w lasach RDLP w Krośnie – wybrane aspekty entomologiczne
Wojciech Grodzki, Marcin Jachym, Mieczysław Kosibowicz, Magdalena Ranocha

14:00 – 15:00    OBIAD

III. Sesja referatowa, moderator: Lidia Sukovata
15:00 – 15:30    Jakie są możliwości wykorzystania metod biologicznych w nowoczesnej ochronie lasu przed owadami?
Alicja Sierpińska, Iwona Skrzecz

15:30 – 15:50    Nowe technologie oceny skuteczności środków ochrony roślin – wnioski po warsztatach EPPO
Miłosz Tkaczyk

15:50 – 16:20    Nowatorski system aplikacji insektycydów w walce z kornikiem drukarzem
Damian Gawron, Iwona Skrzecz, Tomasz Jabłoński

16:20 – 16:50    Działania podjęte wobec szkodników technicznych dębu – wyrynnika dębowca - Platypus cylindrus (Fabr.) i rozwiertka większego Xyleborus monographus (Fabr.) na terenie RDLP w Poznaniu i w Zielonej Górze
Hubert Jakoniuk

16:.50 – 17:10   PRZERWA NA KAWĘ

IV. Sesja referatowa, moderator: Tomasz Oszako
17:10 – 17:40    Możliwości wykorzystania biostymulatorów w gospodarstwie leśnym
Wojciech Pusz, Wojciech Kowalkowski, Piotr Robakowski, Adrian Łukowski, Łukasz Łuczak, Roman Malik

17:40 – 18:10    Analiza wpływu zmienności fenologicznej wiosennego rozwoju liści jesionu (Fraxinus excelsior L.) na zwiększoną odporność gatunku na infekcję Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya 2014
Paweł Przybylski, Katarzyna Sikora

18:10 – 18:40    Monitoring wybranych elementów produkcji sosny w szkółkach kontenerowych i ich wpływ na jakość materiału sadzeniowego.
Michał Onuszko, Katarzyna Nowik, Agnieszka Bielawska, Izabela Waszak, Cezary Kieszek

18:40 – 19:10    Zabiegi chemiczne a bioróżnorodność mikrogrzybów na uprawach sosnowych
Natalia Kartawik, Maciej Hałuszczak, Piotr Łakomy, Joanna Mucha, Radosław Witkowski, Andrzej Mazur, Jolanta Behnke-Borowczyk

19:10 – 19:30    Nowoczesne technologie i sposoby wsparcia roślin w szkółkach leśnych
Anna Ambroszczyk

Informacje dotyczące organizacji części terenowej konferencji

20:00 – 2:00      UROCZYSTA KOLACJA

ŚRODA, 26 PAŹDZIERNIKA 2022
7.30 – 8.30         ŚNIADANIE

Sesja terenowa - Nadleśnictwo Katowice
9:00 – 9:30         Wyjazd spod hotelu i przejazd do Leśnictwa Ochojec

9:30 – 10:20      Szkoda górnicza w Leśnictwie Ochojec („Parking Trzy Stawy"); sposoby rekultywacji, współpraca Nadl. Katowice z Współpraca n-ctwa z UM Katowice (ścieżka rowerowa, turystyczne zagospodarowanie lasów, lasy intensywnego użytkowania społecznego)

10:20 – 10:50    Przejazd na osadę leśną Hamerla.

10:50 – 11:20    PRZERWA NA KAWĘ – trutowisko, jako element oporu środowiska

11:20 – 11:30    Przejazd na drogę Lędzińską budynek dawnego Nadleśnictwa Murcki (Czarna tudnia), rezerwat „Las Murckowski"

11:30 – 12:30    Historia powstania rezerwatu „Las Murckowski", żubry – lasy księcia Pszczyńskiego, entomofauna puszczańska, czarna studnia

12:30 – 13:00    Przejazd do Giszowca

13:30 – 15:00    OBIAD

15:00 – 15:30    Przejazd do Muzeum Śląskiego

Zwiedzanie Muzeum Śląskiego, Planetarium

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA 2019
7:00 – 8:30 ŚNIADANIE

V. Sesja referatowa: moderator: Andrzej Mazur

8:30 – 8:50         Nowoczesne technologie w monitoringu szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis)
Lily Dixon, Arron Rodrigues, Tomasz Jabłoński, Iwona Skrzecz, Artur Rutkiewicz

8:50 – 9:20         Średnioterminowe prognozowanie początku gradacji brudnicy mniszki
Lidia Sukovata, Wiktor Tracz

9:20 – 9:50         Dynamika wylęgu osnui gwiaździstej z użyciem pułapek w trzech regionach wzmożonego występowania
Tomasz Mokrzycki

9:50 – 10:20      Wielkość i dynamika żeru osnui gwiaździstej w sezonie wegetacyjnym
Marek Sławski, Małgorzata Sławska

10:20 – 10:50    PRZERWA NA KAWĘ

VI. Sesja referatowa, moderator Tomasz Mokrzycki
10:50 – 11:10    Leptoglossus occidentalis – obcy gatunek pluskwiaka, który może powodować szkody w leśnictwie
Dawid Marczak

11:10 – 11:30    Opaślik sosnowiec (Barbitistes constrictus Br.) w lasach Polski – problem  nierozwiązany
Artur Rutkiewicz

11:30 – 12:00    Kozioróg dębosz w Dolinie Odry  – ochrona gatunkowa a gospodarka leśna
Andrzej Mazur, Jarosław Góral, Katarzyna Nowik, Katarzyna Skałecka, Grzegorz Rogowski, Radosław Witkowski

12:00 – 12:20    Występowanie Blastobasis glandulella (Riley, 1871) (Lepidoptera: Blastobasidae) na plantacjach nasiennych dębu bezszypułkowego w RDLP w Zielonej Górze
Cezary Bystrowski i Hubert Jakoniuk

12:20 – 12:30    Podsumowanie i zakończenie konferencji

12.30 – 14.00    OBIAD I WYJAZD UCZESTNIKÓW

Abstrakty z konferencji "Aktualne problemy ochrony lasu – 2022 r."

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi abstraktami

Kontakt


Sekretariat Konferencji w Instytucie Badawczym Leśnictwa

MAŁGORZATA LISSY – 022 71 53 821
DANUTA SMYKLIŃSKA – 022 71 50 501
E-mail: 2022KAPOL@gmail.com

Sekretariat Konferencji w miejscu obrad

MAŁGORZATA LISSY – Instytut Badawczy Leśnictwa

Translate »