dr inż. Mariusz Ciesielski

Telefon

+48 22 71 50 328

E-mail

M.Ciesielski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Geomatyki

Adres

u. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 233

Profil Autora Mariusz Ciesielski
ORCID
Profile społecznościowe

        

2012
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera gospodarki przestrzennej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).
2013
Ukończenie studiów podyplomowych „GIS, teledetekcja i fotogrametria w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska” (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie).
2018
Ukończenie Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich (Instytut Badawczy Leśnictwa).
2021
Uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne (Instytut Badawczy Leśnictwa).

  • Planowanie przestrzenne
  • Teledetekcja środowiska
  • Systemy Informacji Geograficznej
  • Urban Forestry

2023-2025
Big data w monitoringu ruchu turystycznego i waloryzacji kulturowych usług ekosystemowych na terenach leśnych w obrębie metropolii warszawskiej i wiedeńskiej (finansowanie: Narodowe Centrum Nauki) – kierownik projektu. 
2021-2022
Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku (finansowanie: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) – wykonawca projektu
2021-2022
Preferencje różnych grup użytkowników w kontekście zapotrzebowania na infrastrukturę rekreacyjną na terenach leśnych (finansowanie: projekt statutowy IBL) – kierownik projektu.
2021
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej analizy możliwości stosowania teledetekcji w prowadzeniu inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących w ich obrębie (finansowanie: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wykonawca projektu
2019-2023
Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane (finansowanie: Fundusze Norweskie) – wykonawca projektu.
2019-2021
WAMBAF Tool Box – Wdrożenie rezultatów projektu WAMBAF (finansowanie: Interreg Morza Bałtyckiego oraz IBL) – kierownik projektu.
2016-2019
WAMBAF – Gospodarowanie wodą w lasach Nadbałtyckich (finansowanie: Interreg Morza Bałtyckiego oraz IBL) – wykonawca projektu. 
2017-2019
Wpływ biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych czynników na dynamikę wzrostu drzewostanów górskich w Sudetach Zachodnich, na bazie danych z lotniczego skanowania laserowego i zdjęć hiperspektralnych (finansowanie: projekt statutowy IBL)  – kierownik projektu. 
2015-2018
Wysoko zautomatyzowana metoda inwentaryzacji zieleni na terenach miejskich (finansowanie: projekt statutowy IBL) – kierownik projektu.
2012-2017
Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu (finansowanie: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych) – wykonawca projektu.
2012-2017
Modelowania bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz opracowanie naukowe parametrów wejściowych i scenariuszy działań gospodarczych dla obszaru Polski (finansowanie: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych) – wykonawca projektu. 

Przeprowadzenie cyklu szkoleń z wykorzystania danych ISOK dla pracowników Lasów Państwowych – zleceniodawca DGLP.

  • Agile Foundation i Practitioner
  • PRINCE2 Foundation
  • ArcGIS Desktop (pakiet szkoleń)
  • ArcGIS Pro (pakiet szkoleń)
  • Erdas Imagine
Translate »