Zakład Lasów Górskich

Kierownik

prof. dr hab. Wojciech Grodzki

Telefon

+48 12 681 90 22

E-mail

Kontakt (sekretariat)

Telefon

+48 12 681 90 21

Faks

+48 12 681 90 29

Telekonferencja

+48 12 681 90 28

E-mail
Adres

ul. Ujastek 7
31-752 Kraków

Informacje ogólne

Badania dotyczą:

  • Hodowli i ochrony lasu w regionach górskich, w szczególności odnowień oraz pielęgnowania i przebudowy drzewostanów świerkowych oraz drzewostanów na gruntach porolnych
  • Antropogenicznych zagrożeń lasów górskich w warunkach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ich wpływu na bioróżnorodność,
  • Ewidencji i prognozy zagrożeń biotycznych i abiotycznych w lasach górskich Karpat i Sudetów, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwych owadów,
  • Biologii i ekologii najważniejszych szkodników owadzich występujących w lasach górskich, a także szkodników nowych lub mało poznanych,
  • Kształtowania się zdrowotności i zagrożeń lasów górskich w aspekcie przestrzennym, z zastosowaniem technologii GIS,
  • Określania zagrożenia drzewostanów przez choroby grzybowe i inne czynniki chorobotwórcze.

Pracownicy

Sekretariat
Profesorowie
prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Tel.
+48 12 681 90 22
W.Grodzki@ibles.waw.pl
Adiunkci
dr inż. Elżbieta Chomicz-Zegar
Tel.
+48 12 681 90 23
E.Chomicz@ibles.waw.pl
dr inż. Adam Wójcicki
Tel.
+48 12 681 90 24
A.Wojcicki@ibles.waw.pl
Pracownicy badawczo-techniczni
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr inż. Marcin Jachym
Tel.
+48 12 681 90 26
M.Jachym@ibles.waw.pl
mgr inż. Mariusz Kapsa
Tel.
+48 12 681 90 21
M.Kapsa@ibles.waw.pl
dr inż. Mieczysław Kosibowicz
Tel.
+48 12 681 90 25
M.Kosibowicz@ibles.waw.pl
Translate »