Jacek Banach

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków
Tel. +48 12 6625125, e-mail: rlbanach@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Proweniencyjno-rodowa powierzchnia doświadczalna z dębem szypułkowym (Quercus robur L.) w leśnictwie Chrostowa

Provenance-progeny experimental plot with pedunculate oak (Quercus robur L.) in the Chrostowa forest range

Autorzy: Banach J., Banach J.

Przeżywalność i wysokość dębu szypułkowego (Quercus robur L.) testowanego na powierzchni doświadczalnej „Chrostowa I”w Nadleśnictwie Brzesko

Survival and height of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Chrostowa I experimental trial in Brzesko Forest District

Autorzy: Banach J.

Podatność polskich proweniencji i rodów dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na zasiedlenie przez Phytophthora cambivora

Susceptibility of Polish provenances and families of pedunculate oak (Quercus robur L.) to colonization by Phytophthora cambivora

Autorzy: Jankowiak R., Banach J., Balonek A.

Wpływ podłoża na wzrost jednoletnich i dwuletnich sadzonek jodły pospolitej i buka zwyczajnego produkowanych w kontenerach styropianowych

Substrate influences the height of one- and two-year-old seedlings of silver fir and European beech growing in polystyrene containers

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Świeboda Ł.

Wpływ zagęszczenia podłoża w kontenerach szkółkarskich na parametry wzrostowe sadzonek sosny zwyczajnej ( Pinus sylvestris L.)

Influence of substrate compaction in nursery containers on the growth of Scots pine ( Pinus sylvestris L.) seedlings

Autorzy: Kormanek M., Banach J., Ryba M.

Ocena potomstwa buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w początkowych latach wzrostu

Evaluating the progeny of European beech (Fagus sylvatica L.) in the early years of growth

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Smętek M., Kubacki K.

Jakość sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego i dębu szypułkowego wyhodowanych z siewu na glebie leśnej o różnym stopniu zagęszczenia

Quality of Scots pine, European beech and pedunculate oak grown from sowing on soil with different compaction levels

Autorzy: Banach J., Kormanek M., Jaźwiński J.

Zmienność cech wiązu górskiego Ulmus glabra Huds. rosnącego na uprawie zachowawczej ex situ w Nadleśnictwie Oleszyce

Variability of wych elm Ulmus glabra Huds. characteristics growing on an ex situ conservative plantation in the Oleszyce Forest District

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Puk I.

Translate »