dr hab. Rafał Paluch

Telefon

+48 85 681 2396 wew. 33

E-mail

R.Paluch@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor IBL

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Lasów Naturalnych

Adres

ulica Park Dyrekcyjny 6
17-230 Białowieża

Profil Autora Rafał Paluch
ORCID
Profile społecznościowe

      

1997
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
2001
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

  • Wykorzystanie procesów samoregulacyjnych i sukcesyjnych w hodowli lasu, m.in. wzrost, rozwój i wykorzystanie podokapowego dębu w drzewostanach sosnowych, zagospodarowanie drzewostanów przejściowych
  • Ograniczenie zjawisk zamierania ważnych gatunków lasotwórczych (dębów, jesionu) metodami hodowli lasu
  • Gospodarka leśna a ochrona przyrody
  • Zmiany roślinności
  • Monitoring siedlisk leśnych i drzewostanów

Możliwości i celowość wykorzystania ekspansji dębu do realizacji celów hodowlanych. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80. urodzin Profesora S. Szymańskiego Perspektywy hodowli dębów w Polsce, Poznań, 29-30.09.2006 r.

Możliwości wykorzystania sukcesji dębu w drzewostanach sosnowych Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszczy Białowieskiej. Konferencja jubileuszowa 85-lecia istnienia Białowieskiego PN, Przyroda- nauka-człowiek, 9-10.06.2006 r.

Analiza zjawiska zamierania drzewostanów jesionowych, w aspekcie regionalnym i czasowym. (Gil W., Łukaszewicz J., Paluch Rafał, Zachara T.) Możliwości ograniczenia zjawiska zamierania drzewostanów liściastych metodami hodowlano-ochronnymi (międzynarodowa konferencja), Puszczykowo, 14-15.11.2005 r.

Gospodarka leśna w obszarach nadmiernie uwilgotnionych. Renaturalizacja leśnych obszarów wodno-błotnych oraz projektowanie i wykorzystywanie małej retencji wodnej w nadleśnictwach, Janów Lubelski, 5-6.10.2005 r. oraz 15-17.11.2005 r.

Kierunki i charakter zmian roślinności w Białowieskim PN i w wybranych rezerwatach Puszczy Białowieskiej. Długoterminowe zmiany w przyrodzie terenów chronionych w Polsce: zakres zmian, ich tempo i mechanizmy, Kraków, Pieniński PN, 13-15.05.2005 r.

Odnowienie naturalne sosny i dębu w Puszczy Białowieskiej a ochrona przyrody. Rola hodowli lasu w zachowaniu różnorodności biologicznej, Poznań, 27-29.09.2004 r.

Możliwości i celowość odnowienia naturalnego sosny na siedliskach borowych (Kopryk W., Paluch R., Gil W.). Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej, Poznań, 19-20.09.2003 r.

Prognozy zmian roślinności w zbiorowiskach leśnych Puszczy Białowieskiej. IV Toruńskie Seminarium Ekologiczne „ Ewolucja układu ekologicznego”, Toruń, 27-29.06.2003 r.

Dynamika roślinności runa drzewostanów naturalnych Białowieskiego PN w okresie 40 lat na przykładzie stałej powierzchni badawczej. Polskie parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych, Białowieża, 11-14.03.2002 r.

Dokumentacje techniczne

Ocena odnowień naturalnych dębów w drzewostanach sosnowych i możliwości ich wykorzystania do realizacji celów hodowlanych. 2006, dok. naukowo-badawcza na zlec. DGLP w Warszawie.

Kształtowanie warunków odnowienia naturalnego dębu i sosny w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska”. 2003, dok. naukowo-badawcza na zlec. DGLP w Warszawie.

Możliwości przeciwdziałania zjawisku zamierania jesionu wyniosłego metodami hodowli lasu”. 2005, projekt nr P06L 05323, współautorstwo.

Translate »