Konferencje

Instytut Badawczy Leśnictwa organizuje od wielu lat konferencje naukowe, które odgrywają ważną rolę w informowaniu środowiska naukowego i innych zainteresowanych osób o wynikach prowadzonych badań. Poruszane tematy poświęcone są głównie dziedzinom z zakresu leśnictwa. W konferencjach biorą udział zarówno przedstawiciele instytucji krajowych, jak i zagranicznych, zajmujący się ochroną przyrody oraz gospodarką leśną. Uczestniczą w nich specjaliści z Europy oraz całego świata, prezentując prowadzone projekty oraz wyniki badań. Celem naszych konferencji jest wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz utrwalenie dobrych zasad współpracy naukowo-badawczej.

15.03.2019 r.

Instytut Badawczy Leśnictwa serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Ocena potencjału produkcyjnego plantacji nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym”.

 

Program

10.00 – 10.05

Powitanie gości

10.05 – 10.30 

Badania nad plantacjami nasiennymi w Polsce i ich kategoryzacja
Dr hab. Jan Kowalczyk
10.30 – 10.50 
Zysk genetyczny a miejsce plantacji nasiennych w cyklu hodowli selekcyjnej
Dr hab. Daniel Chmura
10.50 – 11.15
Co należy zmienić w dotychczasowych sposobach prowadzenia plantacji nasiennych?
Dr inż. Jan Matras
11.15 – 11.45Procesy reprodukcyjne w plantacjach nasiennych i zmienność genetyczna upraw pochodnych
Prof. dr hab. Jarosław Burczyk
11.45 – 12.15
Przerwa
12.15 – 12.45
Wizja rozwoju plantacji nasiennych w Polsce i potrzeby badawcze
Prof. dr hab. Władysław Barzdajn
12.45 – 14.00Dyskusja

 

Szczegółowe informacje:

Dr hab. Jan Kowalczyk, tel. 22 7150 473, e-mail: J.Kowalczyk@ibles.waw.pl oraz 

Pani Danuta Garbień-Pieniążkiewicz, tel. 22 7150 470, e-mail: D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 12 marca br.: tel. 22 7150 470, e-mail: D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl

 

Szczegóły

 • Miejsce: Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze IBL w Sękocinie Starym
 • Termin: 15 marzec 2019 10:00 – 15 marzec 2019 14:00
 • Opiekun: dr hab. Jan Kowalczyk
 • telefon: 22 7150 473
 • e-mail: J.Kowalczyk@ibles.waw.pl

Materiały do pobrania

 

30.11.2018 r.

Konferencja naukowa – sprawozdawcza w ramach projektu pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” – zadanie „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego”.

Konferencja naukowa, o charakterze sprawozdawczym w ramach projektu pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” – zadanie „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego”. Celem konferencji jest zaprezentowanie i podsumowanie dotychczasowych wyników prac badawczych oraz zainicjowanie dyskusji nad podejmowanymi – tytułowymi zagadnieniami.

Badania w ramach projektu „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” – zadanie „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” prowadzone są na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w ramach Konsorcjum, utworzonego z m.in. Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym (lider) oraz Fundacji Hereditas z Warszawy i fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, przy współpracy z zespołem specjalistów spoza ww. instytucji. Jest to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce, w sposób wielkoobszarowy, nowatorski i nowoczesny badający tereny zalesione na obszarze RDLP Krosno. Opiera się on głównie na analizie i weryfikacji danych, pochodzących z lotniczego skanowania laserowego – LiDAR. W trakcie prac interdyscyplinarny zespół naukowców dokonał rozpoznania i inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Mowa tutaj m.in. o reliktach dawnego osadnictwa, związanych z istniejącymi (w wielu sytuacjach do II wojny światowej) zabudowaniami i obszarami prowadzenia gospodarki rolnej, czy w końcu o pozostałościach licznie występujących na ww. terenie fortyfikacji polowych.

Warty podkreślenia jest fakt, że konferencja podsumowująca wyniki badań, dotyczy inicjatywy, która jest kontynuacją prac zainicjowanych na terenie Polski południowo-wschodniej (przede wszystkim województwo podkarpackie) w 2016 r., prac które są pierwszym tego typu przedsięwzięciem w historii archeologii polskiej, a zarazem w historii Lasów Państwowych. Inicjatywa obejmuje szerokopłaszczyznowe – wielkoobszarowe działania związane z rozpoznaniem, inwentaryzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego, wpisując się w szereg działań wspierających system ochrony zabytków w Polsce. Na uwagę zasługuję fakt, że działania w znacznym swym zakresie sięgają po rozwiązania nieinwazyjne, w tym nowoczesne technologie i dane, a zarazem rzadko stosowane zasoby archiwalne. Dodatkowo, co warto podkreślić, inicjatywa jest wynikiem pracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, z takich dyscyplin jak archeologia, historia, leśnictwo czy geomatyka.

KOMITET NAUKOWY:

prof. dr hab. Wojciech Grodzki

prof. dr hab. Jakub Lewicki

prof. UAM dr hab. Michał Pawleta

prof. UR dr hab. Andrzej Rozwałka

prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak

prof. KUL dr hab. Bogumił Szady

prof. UKSW dr hab. Rafał Zapłata

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dariusz Bobak, Piotr Brewczyński, Kamil Grałek, Dominik Jagiełło, Ewa Kuciewicz, Sylwia Wajda, Rafał Zapłata, Aneta Zawadzka.

Adres korespondencyjny ws. organizacyjnych:  krosno@fundacja-hereditas.pl

_____________________________________________________________________________

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI

REJESTRACJA / POCZĘSTUNEK KAWOWY

8:30-9:00

SESJA OTWIERAJĄCA KONFERENCJĘ

Powitanie Gości – Jego magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. dr hab. Sylwester Czopek

Głos wprowadzający przedstawicieli DGLP w Warszawie

Głos wprowadzający – przedstawiciel Dyrekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa – prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak oraz kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Grodzki (Instytut Badawczy Leśnictwa)

Głos wprowadzający przedstawicieli RDLP w Krośnie – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Głos wprowadzający – Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IA UR), Fundacji Hereditas (FH) oraz Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (FROA)

Cele i zakres powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie trzeciego zgrupowania nadleśnictw – dr inż. Piotr Brewczyński.

Wprowadzenie do zadania „Inwentaryzacja  dziedzictwa kulturowego” i projektu „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” – prof. UKSW dr hab. Rafał Zapłata (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym)

I SESJA REFERATOWA

Zasoby ISOK – ALS – ocena pod kątem rozpoznawania dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka pracy z danymi ALS-ISOK  – Krzysztof Stereńczak, Piotr Rysiak, Rafał Zapłata

Dziedzictwo kulturowe i LiDAR- wybrane obszary RDLP w Krośnie  – Rafał Zapłata, Sylwia Wajda, Mateusz Zawadzki, Paulina Owczarek

Kartografia historyczna w badaniach dziedzictwa kulturowego na wybranych obszarach RDLP w Krośnie – Mateusz Zawadzki, Karolina Pomorska (BULiGL / Oddział w Lublinie)

Kontekst historyczny inwentaryzacji dziedzictwa archeologicznego – Anna Wilk

Archiwalne zdjęcia lotnicze – potencjał i możliwości w badaniach dziedzictwa kulturowego na wybranych obszarach RDLP w Krośnie – Sebastian Różycki, Mateusz Zawadzki, Rafał Zapłata

Skanowanie laserowe w identyfikacji i dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Poza ISOK – LiDAR o wysokiej gęstości  – Rafał Zapłata, Jacek Krawiec, Klaudia Gergont, Dariusz Fryc, Grzegorz Kuśmierz

PRZERWA KAWOWA

II SESJA REFERATOWA

Wyniki weryfikacji powierzchniowej obiektów archeologicznych na wybranych obszarach RDLP w Krośnie – sezon 2018 – Dariusz Bobak, Marcin Burghardt, Paweł Kocańda, Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Zuzanna Opielowska-Nowak, Wojciech Poradyło, Tomasz Tokarczyk / Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 

Prospekcja geofizyczna na wybranych obszarach RDLP w Krośnie – sezon 2018 – Michał Pisz

Zestawienie wyników badań w ramach zadania „Inwentaryzacja  dziedzictwa kulturowego” prowadzonych w okresie 2017-2018Stan rozpoznania zasobów kulturowych przed i po badaniach 2017-2018 – zespół IBL / FH / FROA

Antropogeniczna przeszłość obszaru a bieżąca sytuacja – lasy gospodarcze, tereny porolne i nie tylko. Od lasów gospodarczych po obszary chronione. – Krzysztof Stereńczak, Rafał Zapłata, Sylwia Wajda

PRZERWA OBIADOWA

III SESJA REFERATOWA

Stanowiska wielkoobszarowe – dawne osadnictwo historyczne jako dziedzictwo archeologiczne – wyzwania, problemy i dobre praktyki. Od historii do archeologii historycznej – zespół FH / FROA

Pozostałości konfliktów zbrojnych – szczególne dziedzictwo na terenach leśnych. Przykład wraku samolotu na terenie Nadleśnictwa Lubaczów – Przemysław Chorążykiewicz, Mateusz Zawadzki, Sylwia Wajda, Rafał Zapłata, Michał Pisz

Promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszarów zalesionych. Dobra kultury i środowiska na terenach leśnych – wspólne wyzwania, wspólna ochrona, wspólna ekspozycja – Sylwia Wajda, Aneta Zawadzka, Anna Wilk, Rafał Zapłata

DYSKUSJA I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

WYDARZENIE TOWARZYSZACE KONFERENCJI – WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ORAZ PREZENTACJE POSTAROWE – Ewa Kuciewicz oraz zespół IBL / FH / FROA

Szczegóły

 • Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Budynek A0, ul. Pigonia 1, Aula Kula
 • Termin: 30 listopad 2018 08:00 – 30 listopad 2018 16:00
 • Opiekun wydarzenia: dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW
 • e-mail: krosno@fundacja-hereditas.pl

Zarejestruj się

Szczegółowe informacje

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 26.11.2018 r.

Zgłoszenia można dokonywać mailowo na adres: krosno@fundacja-hereditas.pl (w tytule ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA – SŁUCHACZ) bądź poprzez elektroniczny formularz.

Organizatorzy konferencji nie zwracają kosztów przejazdu oraz pobytu.

Materiały do pobrania

20.09.2018 r.

Instytut Badawczy Leśnictwa serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Optymalizacja użytkowania i zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna i kumulacji węgla”.

ZAPROSZENIE (PDF)

Program

11.00 – 11.05

Powitanie gości

11.05 – 12.00

I cz. referatowa

Geneza, cel, zakres i przebieg realizacji projektu badawczego – prof. dr hab. Stanisław Zając (IBL), dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek (IBL)

Regulacja użytkowania zasobów drzewnych w kontekście ekonomicznym – dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ (UŁ), dr inż. Arkadiusz Gruchała (SGGW)

Zmiany stanu i struktury zasobów drzewnych w zależności od wieku drzewostanu i innych czynników taksonomicznych – dr inż. Stanisław Parzych (SGGW), dr inż. Agnieszka Mandziuk (SGGW), dr hab. Bronisław Kłapeć, prof. SGGW (SGGW)

12.00 – 12.30

przerwa kawowa

12.30 – 13.30

II cz. referatowa

Założenia metodyczne optymalizacji ekonomicznego wieku rębności drzewostanów – prof. dr hab. Stanisław Zając (IBL), dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek (IBL)

Pozyskanie danych i budowa oprogramowania – dr Andrzej Talarczyk (BULiGL)

Wyniki optymalizacji użytkowania rębnego – dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek (IBL), prof. dr hab. Stanisław Zając (IBL)

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.30

III cz. referatowa

Zarys koncepcji ustalania leśnej stopy procentowej – dr hab. Krzysztof Adamowicz, prof. UPP (WL Poznań)

Kryteria naboru drzewostanów do cięcia – dr hab. Jan Banaś, prof. UR Kraków  (WL Kraków), dr hab. Stanisław Zięba (WL Kraków)

Praktyczne aspekty naboru drzewostanów do cięcia – mgr inż. Artur Michorczyk (BULiGL)

Dyskusja

Podsumowanie

KOMITET NAUKOWYKOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. dr hab. Stanisław Zając
Dr hab. Krzysztof Adamowicz, prof. nadzw.
Dr hab. Jan Banaś, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Andrzej Klocek
Dr hab. Bronisław Kłapeć, prof. nadzw.
Dr hab. Janusz Kocel, prof. nadzw.
Dr hab. Lech Płotkowski, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Hubert Szramka
Dr inż. Stanisław Zajączkowski
Dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek
Dr inż. Adam Kaliszewski
Dr inż. Wojciech Młynarski
Dr inż. Anna Ankudo-Jankowska
Dr inż. Marcin Piszczek
Dr inż. Arkadiusz Gruchała
  

Konferencja zorganizowana jest w ramach tematu „Optymalizacja użytkowania oraz zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna oraz kumulacji węgla” zleconego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Szczegóły

 • Miejsce: Sala konferencyjna w budynku B, na parterze, w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3.
 • Termin: 20 wrzesień 2018 11:00 – 20 wrzesień 2018 15:30
 • Opiekun wydarzenia: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek
 • e-mail: E.Wysocka-Fijorek@ibles.waw.pl
 • telefon: 22 7153 813

Zarejestruj się

Translate »