Leśne Prace Badawcze

Redakcja „Leśnych Prac Badawczych" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) pisma jest wydanie papierowe (ISSN 1732-9442).

Opis wydawnictwa

#

Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary,
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn,
tel. +48 22 7150 602,
fax +48 22 720 0397,
e-mail ibl@ibles.waw.pl,
osoba kontaktowa:
Jacek Hilszczański

Cel i zakres tematyczny: W Leśnych Pracach Badawczych publikowane są oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe i dyskusyjne oraz doniesienia. Wszystkie nadesłane artykuły naukowe są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów. Obszar poruszanych zagadnień, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, obejmuje wszystkie dyscypliny leśne, tj. hodowlę, ekologię, fizjologię, entomologię, fitopatologię i genetykę, a także wzrost lasu, inwentaryzację, urządzanie i użytkowanie lasu oraz związane z lasem i leśnictwem aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne.

Cyfrowa wersja online Leśnych Prac Badawczych publikowana jest w języku polskim oraz angielskim.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że wersja elektroniczna Leśnych Prac Badawczych w języku angielskim - poczynając od pierwszego zeszytu w 2013 r., tj. 74(1) - jest już dostępna na naszej stronie http://www.lesne-prace-badawcze.pl/
Dwuletni projekt pt.: "Publikowanie elektronicznej wersji Leśnych Prac Badawczych w języku angielskim w Internecie" jest finansowany, w ramach programu "Index Plus", na podstawie decyzji Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego - umowa nr 74/IxP/dem/2012 z dnia 30.10.2012 r.

Redaktor naczelny
Dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. IBL

 

Artykuły archiwalne niedostępne na stronie internetowej można zamawiać:

listownie
Instytut Badawczy Leśnictwa,
Zakład Informacji Naukowej,
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

faksem
22 7200 397

pocztą elektroniczną
biblioteka@ibles.waw.pl

W zamówieniach prosimy o podanie
Pełne dane bibliograficzne zamawianego artykułu
Imię, nazwisko / nazwa zamawiającego
Adres wysyłkowy
Nazwa płatnika (w przypadku, gdy różni się od zamawiającego)
Adres płatnika
Sposób płatności: przelew / pobranie
NIP płatnika, wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Należność za wykonanie odbitek wynosi (cena brutto):
0,30 PLN – kserokopie (czarno/białe, A4) 1-stronne
0,60 PLN – kserokopie (czarno/białe, A4) 2-stronne
Koszty wysyłki i pobrania obciążają zamawiającego