Wskazówki dla autorów

Informacje ogólne

Do redakcji należy zgłaszać artykuły, które nie były dotychczas publikowane w innych czasopismach. Leśne Prace Badawcze posiadają profesjonalny system antyplagiatowy „Antyplagiat”.

W wersji elektronicznej publikowane są artykuły napisane po polsku z abstraktem po angielsku i z opisami tabel i rycin po angielsku.

Maszynopis

Maszynopis w języku polskim nie powinien przekraczać 22 stron (formatu A4) łącznie z tabelami, rycinami i spisem literatury, pisany bez podziału na kolumny, przy 30 liniach na stronę (łącznie 40 000 znaków razem ze spacjami). Strony i wiersze powinny być ponumerowane.

Artykuły prosimy przysyłać na adres: lpb@ibles.waw.pl lub P.Bartuszek@ibles.waw.pl

Autor

W osobnym pliku, w celu ukrycia tożsamości Autora artykułu w procesie recenzowania, należy podać:

  1. informacje dotyczące Autora artykułu, w tym pełną nazwę i adres instytucji, w której  praca została zrealizowana, a w przypadku autora korespondencyjnego także adres, telefon, e-mail;
  2. szczegółowy wkład poszczególnych autorów w powstanie artykułu określony merytorycznie (koncepcja, analiza statystyczna, przegląd literatury, napisanie pracy itd.) –  zapora ghost writing i guest authorship;
  3. informacje dotyczące źródeł finansowania badań.

Autor korespondencyjny prześle do Wydawcy, razem z ostatnią korektą artykułu, oświadczenie, że zatwierdza przedłożoną wersję do druku,  oświadczenie o oryginalności pracy, etyczności i konflikcie interesów oraz podpisaną licencję na publikację pracy.

Autorzy artykułów dotyczących badań nad zwierzętami powinni dołączyć do maszynopisu stosowne zaświadczenie Lokalnej Komisji Etycznej.

Za powyższe informacje odpowiedzialny jest autor zgłaszający pracę do opublikowania.

Tytuł

Tytuł powinien być krótki i zwięzły, należy unikać takich słów jak: „studium”, „badanie”, „praca”.

Abstrakt

Abstrakt w języku angielskim, długości do 300 słów, powinien odzwierciedlać strukturę pracy i zawierać cel, zakres badań, metodykę, główne wyniki pracy i wnioski, poszczególne części powinny być wydzielone akapitami. W abstrakcie powinny być odniesienia do tabel i rycin.

Słowa kluczowe

Należy podać słowa kluczowe, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, zawierające łącznie do 10 wyrazów. Słowa kluczowe nie powinny być powtórzeniem tytułu.

Tekst

Struktura artykułu musi odpowiadać ogólnym zasadom przygotowywania publikacji naukowych. Wstęp powinien zawierać syntetyczną prezentację stanu wiedzy na dany temat oraz określenie celu i zakresu pracy. Informacje na temat materiałów i metod badań powinny umożliwiać powtórzenie procedur i otrzymanie porównywalnych wyników. Lokalizację terenu badań należy opisać, podając szerokość i długość geograficzną oraz wzniesienie n.p.m. Wyniki powinny być przedstawione wyczerpująco i jasno, a ich interpretacja dokonana w porównaniu z wynikami innych autorów. Rozdział końcowy powinien przedstawiać jasno sformułowane wnioski wynikające z uzyskanych wyników i ich interpretacji.

Prosimy o podawanie zarówno łacińskich, jak i polskich nazw roślin i zwierząt. Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótami, jednakże należy podać ich pełne znaczenie przy pierwszym użyciu. Akceptowane jest jedynie stosowanie jednostek miar zgodnych z Międzynarodowym Systemem Miar (SI).

Literatura

Odwołania do literatury w tekście artykułu powinny zawierać nazwisko autora i rok publikacji w nawiasach okrągłych. Jeśli jest więcej niż dwóch autorów, podawać należy tylko pierwszego z dopiskiem „i in.” np. (Andrews i in. 2000; Gulledge, Schimel 2000). Cytując równocześnie kilka prac, należy zastosować porządek chronologiczny, od publikacji najstarszej do najnowszej, a dla publikacji z tego samego roku – porządek alfabetyczny.
Literatura pisana cyrylicą powinna być podana w transliteracji zgodnie z normą PN-ISO 9 (luty 2000). Zalecane jest odwoływanie się głównie do publikacji recenzowanych. Tytuły czasopism należy podawać w pełnym brzmieniu. Przy publikacjach książkowych należy podać również numer ISBN i liczbę stron publikacji, natomiast przy czasopismach – DOI (Digital Object Identifier) artykułu.
Wzory opisu bibliografii załącznikowej

Tabele i ryciny

Powinny być zrozumiałe bez zaglądania do wnętrza artykułu. Jeżeli konieczne są w nich dłuższe opisy, należy je raczej przenieść pod tabelę lub rycinę. Tytuły i opisy tabel i rycin wymagane są w języku polskim i angielskim.

Tabele i ryciny powinny być włączone w tekst główny. Ponadto ryciny powinny być przesłane także jako oddzielne pliki graficzne w formie edytowalnej (.xls, .xlsx, .pdf, .cdr, .ai). Fotografie mogą być publikowane pod warunkiem, że wnoszą istotną informację do tekstu. Należy je przesłać jako samodzielne bitmapy o rozdzielczości do druku – 300 DPI.

Korekta autorska

Będzie wysłana na adres autora korespondencyjnego.

Procedura recenzowania

Artykuły recenzowane są przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora, bez ujawniania tożsamości autorów i recenzentów. Lista recenzentów jest publikowana raz w roku.

Kryteria kwalifikacji do publikacji

Do publikacji są przyjmowane artykuły o charakterze naukowym (tzn. prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym, lub analitycznym, przedstawiające obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski z przytoczeniem cytowanej literatury, a także opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym).  W przypadku pozytywnej oceny przez recenzentów artykuł kwalifikowany jest do publikacji przez redaktora działowego i zatwierdzany przez redaktora naczelnego.

Współczynnik odrzuceń artykułów wynosi ca 25%.

Artykuły publikowane są na podstawie licencji Creative Commons BY-NC-ND (creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

Opłaty za publikację

Artykuły publikowane są bezpłatnie.

Osoba kontaktowa:
Przemysław Bartuszek
E-mail: P.Bartuszek@ibles.waw.pl

Translate »