Procedura recenzowania

  • Każdy publikowany w czasopiśmie artykuł podlega recenzji.  
  • Redaktor naczelny dokonuje oceny wstępnej artykułu i przypisuje go redaktorowi działowemu z określonej dziedziny, który wskazuje recenzentów i prowadzi dalszą procedurę recenzowania. Redaktor działowy nie może prowadzić artykułu własnego autorstwa.
  • Między wybranym recenzentem a autorami pracy nie może zachodzić konflikt interesów (podległość służbowa, pokrewieństwo, bezpośrednia relacja osobista). 
  • Zwyczajowo prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora, bez ujawniania tożsamości autorów i recenzentów (ang. double blind review).
  • Zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego raz w roku publikowana jest lista recenzentów, bez przypisywania recenzenta do artykułu.
  • Recenzent wypełnia formularz recenzji zamieszczony w systemie Editorial Manager. Recenzja musi zawierać jednoznaczne stwierdzenie dopuszczenia artykułu do publikacji wraz z sugestiami ewentualnych zmian, bądź jego odrzucenia.
  • Autor jest informowany o wyniku dokonanych recenzji i stanowisku redakcji. Autor uwzględnia uwagi recenzentów i wprowadza poprawki do tekstu. Jeżeli autor nie zgadza się ze zdaniem recenzenta, swoją opinię przekazuje redakcji. W przypadku rozbieżności opinii recenzentów praca jest kierowana do trzeciej, a niekiedy także kolejnej recenzji.
  • Wstępną decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor działowy. Ostateczne zatwierdzenie do druku następuje na posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego zwoływanym przez redaktora naczelnego, na podstawie rekomendacji redaktora działowego i odbytej dyskusji.
  • Zgodnie z dobrymi praktykami w nauce, recenzent nie może wykorzystywać informacji z artykułu przed jego publikacją.
  • Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie w terminie 2 tygodni.

Współczynnik odrzuceń artykułów wynosi ca 25%.
Powyższa procedura jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Formularz recenzji
Translate »