Kodeks etyki

Od wszystkich uczestników zaangażowanych w proces wydawniczy (autor, redaktor/redaktorzy czasopisma, recenzent, rada programowa i wydawca) wymaga się etycznego postępowania. W tym celu redakcja Leśnych Prac Badawczych / Forest Research Papers realizuje politykę wydawniczą na podstawie zasad określonych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Zasady dotyczące Komitetu Redakcyjnego
 • Przy podejmowaniu decyzji Komitet Redakcyjny kieruje się zasadami polityki redakcyjnej
 • W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą:
 1. Redaktor Naczelny,
 2. Redaktorzy Działowi reprezentujący główne specjalności nauk leśnych,
 3. Sekretarz Redakcji.
 • Redaktora Naczelnego powołuje i odwołuje dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) (wydawca). Jego kadencja trwa trzy lata. Dyrektor IBL powołuje Redaktora Naczelnego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IBL, natomiast Redaktorzy Działowi są zapraszani do współpracy przez Redaktora Naczelnego na okres jednej kadencji z możliwością  przedłużenia na kolejne okresy.
 • Sekretarza Redakcji powołuje i odwołuje dyrektor IBL po zasięgnięciu opinii Redaktora Naczelnego.
 • Do obowiązków Komitetu należy:
 1. dbałość o rozwój czasopisma, jego wysoki poziom merytoryczny i edytorski,
 2. wstępna ocena artykułów i wyznaczanie niezależnych recenzentów,
 3. zapoznanie się z treścią recenzji, a w przypadku wątpliwości wyznaczenie dodatkowego recenzenta,
 4. kwalifikacja artykułu do druku lub jego odrzucenie.

 

Zasady polityki redakcyjnej
 • Redakcja przeciwdziała nieuczciwym praktykom (zniesławieniu, naruszeniu praw autorskich, plagiatom, zjawiskom ghost writing guest autorship)
 • Redakcja stosuje politykę double-blind review, tznnie ujawnia tożsamości autorów i recenzentów.
 • Redakcja w sposób transparentny określa procedury przyjmowania artykułów do druku i zamieszcza je na stronie internetowej czasopisma.
 • Względy komercyjne nie mają wpływu na decyzje redakcyjne.
 • Redakcja zapobiega powstawaniu konfliktów interesów między jej członkami, autorami i recenzentami.
 • Redakcja ocenia manuskrypty pod kątem treści intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub przekonania polityczne autora (autorów).
 • Redakcja nie ujawnia informacji na temat rozpatrywanego manuskryptu nikomu poza autorem (autorami), recenzentami i potencjalnymi recenzentami oraz wydawcą.
 • Redakcja jest zawsze gotowa do opublikowania sprostowań, wyjaśnień i przeprosin, gdy zajdzie taka potrzeba.
 • Nieopublikowane materiały nie mogą być wykorzystywane przez członków redakcji lub recenzentów bez pisemnej zgody ich autorów.
 • Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych zarówno autorów i recenzentów, jak i innych członków procesu wydawniczego.

 

Zasady dotyczące recenzentów
 • Recenzja powinna wpływać na ulepszenie manuskryptu przez autora i pomagać w podejmowaniu decyzji przez redakcję.
 • Recenzent odmawia wykonania oceny pracy, gdy jej zakres tematyczny wykracza poza obszar jego specjalizacji.
 • Recenzent jest zobowiązany do dostarczenia recenzji w wyznaczonym terminie; gdy nie jest to możliwe powinien niezwłocznie poinformować o tym redakcję. Redakcja wówczas może powierzyć recenzję innej osobie.
 • Recenzja powinna być obiektywna, rzetelna i konstruktywna. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna.
 • Manuskrypty otrzymane do recenzji należy traktować jako dokumenty poufne.
 • Recenzent powinien ujawnić wszelkie przykłady nierzetelności naukowej, tj. manipulowanie danymi, podobieństwo do innych prac, plagiaty (w tym autoplagiaty).

 

Zasady dotyczące Rady Programowej
 • Rada Programowa składa się z pracowników jednostek naukowych zagranicznych i polskich.
 • Rada Programowa określa najważniejsze kierunki działania czasopisma w zakresie nauk leśnych.
 • Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Redaktora Naczelnego.

 

Zasady dotyczące Wydawcy
 • Wydawca czasopisma monitoruje przestrzeganie przez redaktorów, recenzentów i autorów przyjętych zasad etycznych.
 • Wydawca dba o przestrzeganie przepisów prawa autorskiego.
 • Wydawca przyjmuje skargi na pracę redakcji i dąży rozwiązania problemu.
 • W przypadku nieuczciwego zachowania naukowego, np. plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redakcją, podejmuje odpowiednie środki w celu wyjaśnienia sytuacji. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w najcięższych przypadkach, całkowite wycofanie pracy.

 

Zasady dotyczące Autorów
 • Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne prace o charakterze naukowym: oryginalne, przeglądowe, dyskusyjne, doniesienia naukowe; a ponadto recenzje książek oraz miscellanea.
 • Autor składa oświadczenie o oryginalności pracy, etyczności, wkładzie poszczególnych autorów i konflikcie interesów.
 • Autorzy prac oryginalnych powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy, wyniki, a także obiektywne omówienie jej znaczenia. Artykuł powinien zawierać wystarczające szczegóły i odniesienia, aby umożliwić innym powtórzenie badań. Fałszywe lub świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.
 • Publikacje innych autorów wykorzystane w pracy powinny być właściwie zacytowane.
 • Autorstwo manuskryptu powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację wyników badań. Inne osoby uczestniczące w projekcie należy wymienić  w części Podziękowania.
 • Zjawiska ghost writing guest authorship są niedozwolone i traktowane przez redakcję jako przejaw zachowań nieetycznych i nierzetelności naukowej.
 • Równoległe przesłanie tego samego rękopisu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze.
 • Główny autor powinien dopilnować, aby wszyscy współautorzy zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.
 • Autorzy artykułów dotyczących badań nad zwierzętami powinni dołączyć do maszynopisu stosowne zaświadczenie Lokalnej Komisji Etycznej.
 • Wszyscy autorzy powinni ujawnić w rękopisie wszelkie finansowe lub inne istotne konflikty interesów, które mogłyby być interpretowane jako mające wpływ na wyniki lub ich interpretację.
 • Autor ujawnia wszystkie źródła wsparcia finansowego badań.
 • W przypadku zauważenia znaczącego błędu w opublikowanym dziele, autor powinien niezwłoczne powiadomić redakcję lub wydawcę czasopisma i we współpracy z nimi wycofać artykuł lub opublikować odpowiednią erratę.
Translate »