Andrzej Załęski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Poland

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Żywotność pyłku i nasion sosny zwyczajnej z różnych stref zagrożenia przez emisje przemysłowe

Vitality of pollen and seeds of scotch pine from different zones of industrial pollution

Autorzy: Gozdalik M., Załęski A., Kantorowicz W.

Wzrost wybranych gatunków drzew leśnych w uprawach plantacyjnych w różnych warunkach siedliskowych

Growth of chosen forest tree species in plantation culture in different site conditions

Autorzy: Załęski A., Kantorowicz W.

Zawartość białek rozpuszczalnych w wodzie w nasionach świerka pospolitego (Picea abies L. Karst) o różnej odporności na test przyspieszonego postarzania

Contents of proteins soluble in water in Norway spruce seeds (Picea abies L. Karst) of different resistance in accelerated ageing tests

Autorzy: Gumnicka O., Janson L., Załęski A.

Zawartość DNA, RNA oraz wolnych nukleotydów w nasionach świerka pospolitego i sosny zwyczajnej, o różnej odporności na test przyspieszonego postarzania

DNA, RNA and free nucleotides content in the Norway spruce and the Scots pine seeds of different resistance to the accelerated aging test

Autorzy: Tomaszewski M., Janson L., Załęski A.

Przyczyny obniżonej żywotności nasion sosny zwyczajnej (pinus sylvestris l.) z północno-wschodniej polski w zimie 1997/98

Causes of decreased vitality of scots pine (pinus sylvestris l.) seeds from northeast part of poland during the 1997/98 winter

Autorzy: Załęski A.

Porównanie metod termicznego i mechanicznego wyłuszczania nasion modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)

Comparison of methods of seed extraction by drying cones and mechanical one of European larch seeds Larix decidua Mill.

Autorzy: Załęski A.

Wpływ różnych metod pozyskania nasion świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) na ich żywotność i predyspozycje do przechowywania długoterminowego

The effect of different methods of Norway spruce seed extraction on their vitality and predisposition to long-term storage

Autorzy: Załęski A.

Intensywność obradzania i jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu w latach 1996–2003

Intensity of seeding and quality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds on permanent observation plots subjected to forest monitoring between 1996 and 2003

Autorzy: Bodył M., Załęski A.

Wpływ warunków suszenia nasion brzozy brodawkowatej, olszy czarnej, sosny zwyczajnej i świerka pospolitego na ich żywotność

Effect of drying conditions on viability of common birch, black alder, Scots pine and Norway spruce seeds

Autorzy: Aniśko E., Witowska O., Załęski A.

Przyczyny obniżonej żywotności niektórych partii nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), pozyskanych w Polsce zimą 2005/2006

Reasons for reduced viability of some Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds lots harvested in Poland in winter season 2005/2006

Autorzy: Bodył M., Witowska O., Załęski A.

Wpływ warunków podsuszania nasion modrzewia europejskiego, daglezji zielonej i sosny górskiej przeznaczonych do długookresowego przechowywania na ich żywotność

The effect of drying seeds of European larch, Douglas-fir and mountain pine foreseen for a long-term storage on their viability

Autorzy: Witowska O., Aniśko E., Załęski A.

Translate »