Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Kierownik

dr hab. Adam Kaliszewski

Telefon

22 7150 678

E-mail

A.Kaliszewski@ibles.waw.pl

Kontakt (sekretariat)

Telefon

22 7150 662

Faks

22 7153 837

E-mail

 zzz@ibles.waw.pl

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Badania dotyczą:

 • Ekonomicznych uwarunkowań rozwoju gospodarstwa leśnego i jego powiązań z innymi sektorami gospodarki narodowej,
 • Szacowania wartości drzewostanów i gruntów leśnych oraz szkód i odszkodowań leśnych,
 • Rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć gospodarczych w leśnictwie orazich optymalizacji,
 • Ekonomicznych i prawnych aspektów wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego i ochrony przyrody w lasach oraz handlu i marketingu w gospodarstwie leśnym,
 • Planowania, finansowania, organizacji i zarządzania w leśnictwie oraz polityki leśnej,
 • Metod inwentaryzacji lasu: naziemnej, z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, w tym cyfrowych zdjęć lotniczych, technologii GPS oraz skaningu laserowego (LiDAR), oraz wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich kategorii własności,
 • Regulacji produkcji i oceny zasobów leśnych, w tym zasad i kryteriów ustalania wieków rębności dla głównych gatunków lasotwórczych oraz określania etatu użytkowania lasu,
 • Zasad planowania urządzeniowego w modelu wielofunkcyjnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym określenia i oceny skutków ekonomicznych,
 • Metod pomiaru miąższości drzewostanów oraz przyrostu drzew i drzewostanów,
 • Prognoz rozwoju zasobów drzewnych i możliwości ich użytkowania,
 • Metod określania uszkodzeń lasu oraz ich wpływu na jego produkcyjność,
 • Monitoringu lasu – gromadzenia i przetwarzania informacji o stanie lasu, procesach w nim zachodzących w celu identyfikacji zagrożeń i ich zapobieganiu oraz analiz danych monitoringowych o stanie zdrowotnym lasów dla krajowych instytucji centralnych,
 • Jakości i racjonalnego wykorzystania surowców drzewnych,
 • Inwentaryzacji i prognozy zasobów oraz racjonalnego wykorzystania użytków ubocznych,
 • Doskonalenia technologii i techniki pozyskania drewna i produktów ubocznych,
 • Pomiaru, odbioru oraz przekazywania surowca drzewnego,
 • Wymagań technicznych oraz oceny przydatności maszyn i urządzeń stosowanych w użytkowaniu lasu,
 • Fizycznych czynników szkodliwych – głównie hałasu i wibracji, silników pilarek
  łańcuchowych oraz ocena narzędzi, maszyn i urządzeń oraz stanowisk pracy z punktu widzenia ergonomii.
 

Pracownicy

Sekretariat
mgr Marta Ostasz
Tel.
+48 22 7150 662
M.Ostasz@ibles.waw.pl
Profesorowie Instytutu
dr hab. Piotr Gołos
Tel.
+48 22 7150 604
P.Golos@ibles.waw.pl
dr hab. Adam Kaliszewski
Tel.
+48 22 7150 678
A.Kaliszewski@ibles.waw.pl
Adiunkci
dr inż. Piotr Budniak
Tel.
+48 22 71 50 650
P.Budniak@ibles.waw.pl
dr inż. Małgorzata Dudzińska
Tel.
+48 22 7150 659
M.Dudzinska@ibles.waw.pl
dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Tel.
+48 22 7150 664
G.Zajaczkowski@ibles.waw.pl
Pracownicy badawczo-techniczni
dr inż. Marek Jabłoński
Tel.
+48 22 7150 660
M.Jablonski@ibles.waw.pl
dr inż. Krzysztof Jodłowski
Tel.
+48 22 7150 346
K.Jodlowski@ibles.waw.pl
dr inż. Paweł Lech
Tel.
+48 22 7153 825
P.Lech@ibles.waw.pl
dr inż. Wojciech Młynarski
Tel.
+48 22 7150 675
W.Mlynarski@ibles.waw.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr Marek Geszprych
Tel.
M.Geszprych@ibles.waw.pl
mgr Anna Głowacka
Tel.
+48 22 71 50 602/648
A.Głowacka@ibles.waw.pl
inż. Aleksandra Falkowska
Tel.
mgr Robert Hildebrand
Tel.
+48 22 7150 655
R.Hildebrand@ibles.waw.pl
dr inż. Leszek Kluziński
Tel.
+48 22 7150 654
L.Kluzinski@ibles.waw.pl
mgr Jadwiga Małachowska
Tel.
+48 22 7150 656
J.Malachowska@ibles.waw.pl
Translate »