Dla autorów

XIV Sesja

OSIĄGNIĘCIA LEŚNICTWA POLSKIEGO
W ŚWIETLE ROZWOJU NAUK LEŚNYCH

12-14 marca 2024 r., Sękocin Stary

STRESZCZENIA

Zasady ogólne:
• streszczenie doniesienia w języku polskim nie powinno przekroczyć jednej strony A4, a w przypadku referatu dwóch stron A4, sformatowanych zgodnie z zasadami ogólnymi
• marginesy: górny 3 cm, lewy, prawy i dolny po 2,6 cm,
• krój pisma Times New Roman,

Tytuł streszczenia: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 16 pkt; odstęp 12 pkt.
Autorzy: pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 12 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami; odstęp 12 pkt.
Miejsce pracy (adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mail autorów): pismo wyśrodkowane, stopień pisma 10 pkt, odstęp 12 pkt.
Treść streszczenia: stopień pisma 11 pkt; pisane od lewego marginesu; po akapicie odstęp 3 pkt.

Pobierz przykład

Streszczenie należy wysłać do organizatorów konferencji drogą mailową na adres szkolazimowa@ibles.waw.pl do dnia 31.01.2024 r.

REFERATY

Procedura recenzowania:
Monografia podlega procesowi recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów wskazanych przez Radę Programową Zimowej Szkoły Leśnej.

Uregulowanie praw autorskich na zasadach Creative Commons:
Monografia jest wydawana przez Instytut Badawczy Leśnictwa na licencji Creative Commons. Szczegółowe informacje o Creative Commons znajdują się na stronie creativecommons.pl.

Zasady ogólne:

 • objętość referatu do 20 stron formatu A4
 • margines górny 3 cm, marginesy: lewy, prawy i dolny po 2,6 cm
 • krój pisma Times New Roman
 • nie numerować stron
 • tabele i ryciny powinny być włączone w tekst główny
 • ryciny powinny być przesłane także jako oddzielne pliki graficzne w formie edytowalnej (.xls, .xlsx, .pdf, .cdr, .ai)

Tytuł referatu:
Pismo wyśrodkowane, pogrubione, stopień pisma 16 pkt; odstęp 12 pkt.

Autorzy:
Pismo - kursywa, wyrównane do lewej, stopień pisma 12 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami; odstęp 12 pkt.

Miejsce pracy (adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mail autorów):
Pismo wyśrodkowane, stopień pisma 10 pkt, odstęp 12 pkt; adresy e-mail z tej samej domeny należy skrócić wg przykładu powyżej.

Dokument należy zapisać do pliku w formacie MS Word 97/2000/XP DOC, RTF lub OpenOffice Document. Nazwa pliku powinna zaczynać się od nazwiska głównego autora i powinna zawierać słowo kluczowe tematu referatu, np. kowalski-cyrograf.doc. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków.

Pobierz instrukcję

Referat należy wysłać do organizatorów konferencji drogą mailową na adres szkolazimowa@ibles.waw.pl do dnia 12.03.2024 r.

PREZENTACJE

Zasady ogólne:

 • nieprzekraczalny czas wystąpienia wynosi 20 minut
 • prezentację należy przygotować w programie Power Point (*.ppt lub *.pptx) w wersji Microsoft Office 2007 lub nowszej
 • prezentacja powinna być przygotowana w formacie 16:9  (PowerPoint 16:10),
 • plik z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem "Nazwisko_Imię_Tytuł prezentacji.ppt",
 • krój pisma Times New Roman,
 • wielkość tekstu powinna być duża, co najmniej 40 pkt, aby uzyskać czytelność,
 • pierwsza strona prezentacji powinna zawierać:
  Tytuł referatu: tekst wyśrodkowany, pogrubiony, czcionka 90 pkt,
  Autora/-ów: nazwiska oddzielone przecinkami, tekst pogrubiony, czcionka 60 pkt,  odstęp wierszy 1 lub 1,15,
  Afiliację: czcionka 40 pkt,
  •  kolejne slajdy: wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski, ewentualnie inne.

Pobierz instrukcję

Translate »