O szkole

XIV Sesja

OSIĄGNIĘCIA LEŚNICTWA POLSKIEGO
W ŚWIETLE ROZWOJU NAUK LEŚNYCH

12-14 marca 2024 r., Sękocin Stary

prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Szanowni Państwo,

Koncepcja powołania do życia Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL zrodziła się pod wpływem realizowanych od wielu lat podobnych inicjatyw przez różne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, ośrodki naukowo-badawcze i dydaktyczne. Dotyczy to m.in. współorganizowanej od 1978 r. przez Komitet Techniki Rolniczej PAN corocznej kilkudniowej „Letniej Szkoły Inżynierii Systemów Rolnictwa". Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej organizuje aż trzy ogólnokrajowe szkoły, w tym od początku obecnego wieku szkołę poświęconą „Nadzwyczajnym Zagrożeniom Środowiska", a od 1990 r. wraz z Komitetem Gospodarki Wodnej PAN – „Ogólnopolską Szkołę Gospodarki Wodnej".
W zakresie leśnictwa natomiast podobne coroczne kilkudniowe spotkania organizuje Wydział Leśnictwa Uniwersytetu we Freyburgu w Niemczech. W tamtejszym „Zimowym Kolokwium Las i Drewno" bierze udział nawet do 500 osób. Należałoby także wymienić „Zimowe Kolokwium Leśne w Eberswalde", koncentrujące uwagę na wdrażaniu wyników badań do praktyki.

Po kilku latach przygotowań, w tym zebraniu licznych opinii i przeprowadzeniu konsultacji, IBL wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych uruchomił w 2009 r. pierwszą Sesję ZSL. Ustalona przez Radę Programową tematyka dotyczyła następujących zagadnień:

 • I Sesja „Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny i przyszłość" (2009),
 • II Sesja „Problemy ochrony przyrody w lasach" (2010),
 • III Sesja „Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030" (2011),
 • IV Sesja „Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna" (2012),
 • V Sesja „Planowanie w gospodarstwie leśnym w XXI wieku" (2013),
 • VI Sesja „Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu" (2014),
 • VII Sesja „Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej" (2015),
 • VIII Sesja „Zagrożenia lasu i jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej" (2016),
 • IX Sesja „Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych" (2017),
 • X Sesja „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie" (2018),
 • XI Sesja „Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie" (2019),
 • XII Sesja „Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne" (2022),
 • XIII Sesja „Leśnictwo Polski wobec wyzwań polityki UE„ (2023 r.).

Dotychczas we wszystkich sesjach wygłoszono około 300 referatów, w tym ponad 60 zagranicznych. Łączna liczba uczestników Zimowej Szkoły Leśnej przekroczyła już 2800 osób. Stały wzrost liczby słuchaczy kolejnych edycji Szkoły jest rezultatem z jednej strony trafności doboru jej tematyki, a z drugiej rosnącym społecznym zainteresowaniem sprawami lasów i leśnictwa. Mamy nadzieję, a zarazem przekonanie, że kolejne sesje będą wychodziły na przeciw oczekiwaniom nauki i praktyki.
W imieniu Organizatorów chciałbym serdecznie zaprosić do uczestnictwa w Szkole. A zatem do zobaczenia w Sękocinie Starym!

prof. dr hab. Jacek Hilszczański

prof. dr hab. Andrzej Klocek

Pomysłodawca Zimowej Szkoły Leśnej

Szanowni Państwo,

Podstawowym celem organizacji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL było stworzenie szerokiego i niezależnego interdyscyplinarnego forum prezentacji ważnych obecnie i w przewidywanej przyszłości problemów utylitarnych i poznawczych, a także koncepcji metod ich rozwiązywania zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Równie istotnym motywem była i jest integracja różnych grup specjalistów z zakresu leśnictwa, umocnienie współpracy nauki i praktyki leśnej, zwłaszcza przez wzbogacanie i empiryczną weryfikację wyników obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Osiąganiu tych celów powinna towarzyszyć synteza pogłębiającej się specjalizacji nauk leśnych oraz atomizacji ich celów. Postulat spójności poszczególnych dyscyplin wymaga jednolitej koncepcji lasu i właściwych dla niego zunifikowanych metod poznawczych i pragmatycznych. Potrzeby w tym zakresie szczególnie mocno odczuwane są obecnie, z uwagi na nienotowaną dotychczas presję zmian w gospodarczym, środowiskowym i społecznym otoczeniu lasu. Wystarczy tu wymienić potęgujące się zagrożenia środowiska naturalnego przez zmiany klimatu, rosnącą presję na pozaprodukcyjne funkcje lasu, nasilanie się procesów globalizacji także na produkty leśne, a w rezultacie wzrost konkurencji na rynku leśno-drzewnym i pojawianie się tzw. paradoksu gospodarki leśnej. Sprostanie wynikającym stąd wyzwaniom rodzi potrzebę co najmniej integracji dyscyplin nauk leśnych oraz ich współpracy z praktyką leśną.

prof. dr hab. Andrzej Klocek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »