Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZZ)

 • Wykonywanie ekspertyz i pomoc fachowa w zakresie wyceny leśnych nieruchomości gruntowych oraz szacowania strat w drzewostanach.
 • Opracowywanie ekspertyz w zakresie analiz rynku surowca drzewnego w Polsce i Europie.
 • Szkolenia dla właścicieli lasów oraz służb nadzoru nad lasami prywatnymi.
 • Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko planów urządzeniowych w aspekcie obszarów Natura 2000 (po ukazaniu się zasad wykonywania).
 • Wykonywanie uproszczonych planów urządzenia lasów.
 • Wykonywanie planów ochrony dla parków narodowych (współudział), parków krajobrazowych, rezerwatów, planów ochrony i planu zadań obszarów Natura 2000.
 • Wykonywanie ekspertyz dotyczących wybranych elementów stanu lasu różnych własności z zastosowaniem technik geomatycznych.
 • Inwentaryzacja zasobów drzewnych.
 • Opracowywanie raportów dotyczących zasobów drzewnych i ich zmian.
 • Pomiar rocznych przyrostów grubości drzew na pobranych próbkach.
 • Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Numerycznego Modelu Terenu.
 • Analiza, projektowanie i implementacja aplikacji wykorzystujących dane opisowe i geometryczne z SILP.
 • Analizy biznesowe projektów informatycznych (tworzenie dokumentacji analitycznych w notacji UML) wykorzystujących dane opisowe i geometryczne SILP.
 • Realizacja nietypowych zapytań o informacje, które znajdują się w bazach SILP.
 • Projektowanie i wdrożenie serwisów internetowych oraz systemu zarządzania treścią (Content Managment System) w technologii ZOPE/PLONE.
 • Pomiar i ocena wielkości charakteryzujących hałas i wibrację w środowisku pracy (w miejscach przebywania ludzi na stanowiskach pracy maszyny lub w innych określonych miejscach).
 • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas i wibrację zgodnie z przepisami europejskimi (Dyrektywa 98/37/WE), badania fizjologiczne operatorów przy wykonywaniu prac przy pozyskiwaniu drewna, w celu określenia energetycznego jak i fizjologicznego kosztu pracy.
 • Szkolenia w zakresie stosowania wielooperacyjnych maszyn do pozyskiwania drewna.
Translate »