Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (Ppoż)

Oferta badawcza w zakresie:

  • Profilaktyki i podnoszenia odporności lasu na pożary,
  • Pirologii leśnej i modelowania rozprzestrzeniania się pożaru lasu,
  • Techniki i technologii wykrywania i gaszenia pożarów lasu w tym opracowanie technologii stosowania środków i sprzętu do tego przeznaczonych,
  • Charakterystyka warunków meteorologicznych i hydrotermicznych obszarów leśnych,
  • Wpływu pożaru na ekosystemy leśne i nieleśne,
  • Oceny występowania pożarów lasu oraz zarządzanie Krajowym Systemem Informacji o Pożarach Lasu,
  • Metod oceny potencjalnego i dynamicznego zagrożenia pożarowego lasu i ekosystemów nieleśnych.
Translate »