Zakład Ekologii Lasu (EL)

 • Ocena produkcyjności siedlisk.
 • Oznaczanie właściwości fizykochemicznych gleb, zanieczyszczeń powietrza, składu chemicznego wody, analiza chemiczna materiału organicznego pod względem zawartości składników pokarmowych i metali ciężkich.
 • Szkolenia w zakresie dobrej praktyki laboratoryjnej.
 • Wydawanie opinii o przydatności nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz środków wspomagających uprawę roślin do stosowania w lasach – na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 (Dz. U. nr 119, poz. 765).
 • Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań jakościowych oraz wymagań w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz środki wspomagające uprawę roślin przeznaczone do stosowania w leśnictwie – na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 (Dz. U. nr 119, poz. 765).
 • Programy rewitalizacji gleb leśnych, diagnostyka gleb szkółek leśnych wraz z zaleceniami nawożeniowymi, programy zagospodarowania i rekultywacji nieużytków oraz zalesiania gleb porolnych.
 • Oceny oddziaływania urządzeń wodnych i działalności antropogenicznej na środowisko leśne.
 • Projekty systemów odwadniających i nawadniających w lasach.
 • Opinie i ekspertyzy dotyczące projektów zwiększania retencji i gospodarki wodnej w lasach.
 • Wykonywanie planów ochrony obszarów Natura 2000.
 • Wykonywanie planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000.
 • Oceny oddziaływania na środowiska planów urządzania lasu.
 • Merytoryczna ocena operatów siedliskowych.
 • Ocena wpływu inwestycji na stan siedlisk leśnych i stosunków wodnych np. kopalnie piasku, zbiorniki retencyjne.
 • Doradztwo w zakresie diagnozy typologicznej siedlisk leśnych oraz diagnozy fitosocjologicznej.
 • Doradztwo w zakresie realizacji projektów restytucji i ochrony siedlisk hydrogenicznych.
 • Doradztwo w zakresie sytemu nawadniania szkółek leśnych.
 • Zagospodarowania terenów zdegradowanych np. pożarzysk, obszarów osuszonych itp..
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie stosowania hydrożeli w środowiskach leśnych.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie funkcjonowania systemów melioracji wodnych w lasach.
 • Opracowanie metod przeciwdziałania erozji na terenach leśnych.
 • Neutralizacja zasolenia i regulacja odczynu gleb oraz określanie stanu odżywienia i potrzeb nawożeniowych różnych gatunków drzew na terenach miejskich.
 • Sporządzanie ekspertyz dotyczących waloryzacji przyrodniczych wybranych obiektów leśnych, rezerwatów jak również lasów miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Obszarów Natura 2000).
 • Przygotowanie studium oddziaływania na środowisko (do uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia resortowego) dla nowych inwestycji lub inwestycji modernizowanych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.
 • Ocena liczebności populacji zwierząt (kopytne, nietoperze, gryzonie) oraz szkolenia w tym zakresie.
 • Ocena rozmiaru uszkodzeń powodowanych przez zwierzynę w środowisku leśnym. Szkolenia i ekspertyzy na temat sposobów ochrony upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny.
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla dydaktyków i doradców metodycznych z zakresu edukacji środowiskowej w systemie zintegrowanym z wykorzystaniem form interaktywnych.
Translate »