Zakład Lasów Naturalnych (LN) – Białowieża

Ekspertyzy dotyczące wpływu emisji zanieczyszczeń powietrza (przemysł, transport, rolnictwo, określone zakłady i firmy) na skażenia środowiska przyrodniczego (leśnego) związkami siarki, azotu i metalami ciężkimi. Ocena zagrożenia środowiska leśnego metodami bioindykacyjnymi (na określonym terenie, transplantacja lub ekspozycja bioindykatora).
( dr hab. Elżbieta Malzahn)

Udział w edukacji ekologicznej młodzieży oraz we wszelkich szkoleniach na temat tzw. zagrożeń cywilizacyjnych, w tym wpływu zagrożeń abiotycznych i antropogenicznych na środowisko leśne.
( dr hab. Elżbieta Malzahn)

Doradztwo i/lub szkolenia ( dr hab. Rafał Paluch) z zakresu:

 • sposobów gospodarczego wykorzystania podokapowych odnowień dębów do przebudowy drzewostanów sosnowych,
 • racjonalizacji działań hodowlanych poprzez wykorzystanie procesów naturalnych zachodzących w drzewostanach,
 • oceny zasadności wniosków o wycięcie drzew na gruntach nieleśnych,
 • różnych metod odnawiania dębów i ich znaczenia dla ograniczenia zamierania drzewostanów dębowych,
 • przeciwdziałania zjawisku zamierania jesionu wyniosłego metodami hodowli lasu.

Ekspertyzy, szkolenia, opinie, doradztwo z zakresu:

 • ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów saproksylicznych,
  (prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski )
 • oznaczania (identyfikacji) owadów,
  (prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski, mgr inż. Krzysztof Sućko)
 • rozpoznawania, metod inwentaryzacji oraz sposobów ochrony bezkręgowców saproksylicznych z załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej przy realizacji czynności gospodarczych w Lasach Państwowych,
  (prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski )
 • roli martwego drewna w ekosystemach leśnych.
  (prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski )

Opracowanie zadań ochronnych i planów ochrony dla rezerwatów przyrody i innych obszarów chronionych.
( prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski , dr hab. Elżbieta Malzahn, dr hab. Rafał Paluch, mgr inż. Krzysztof Sućko)

Translate »