Badanie możliwości wykorzystania produktów ubocznego użytkowania lasu jako źródła antyoksydantów w preparatach prozdrowotnych

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2017

Nr umowy

Źródło finansowania

IBL

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL

Kierownik projektu

Mgr Paulina Dróżdż

Opis projektu

W projekcie badana jest zawartość związków polifenolowych oraz zdolności antyoksydacyjne ubocznych użytków leśnych pochodzenia roślinnego.

Materiał do badań stanowią wybrane organy:

  1. sosny pospolitej (Pinus silvestris L.);
  2. jałowca pospolitego (Juniperus communis L.);
  3. wrzosu zwyczajnego (Calluna vulgaris L.);
  4. borówki brusznicy (Vacciunium vitis – idaea L.);
  5. borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.);

Przewiduje się ewentualne rozszerzenie materiału do badań o organy kruszyny pospolitej (Frangula alnus Mill.) oraz korę dębu (Quercus cortex).

Cele projektu

Celem naukowym projektu jest zbadanie właściwości antyutleniających wybranych ubocznych użytków leśnych pochodzenia roślinnego, ich składu chemicznego, zwłaszcza pod kątem związków polifenolowych. W celu określenia zawartości tych związków zostanie zastosowana metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas. Właściwości antyutleniające (redukujące) próbek naturalnych można wyznaczyć za pomocą wielu metod analitycznych. W projekcie wykorzystane zostaną różnorodne metody spektrofotometryczne.

Celem dodatkowym projektu jest opracowanie metodyki ekstrakcji polifenoli, porównanie efektywności procesu ekstrakcji w zależności od temperatury przeprowadzania ekstrakcji, zastosowanego rozpuszczalnika oraz działania ultradźwięków i promieniowania mikrofalowego. Badaniu zostanie również poddana stabilność przygotowanych ekstraktów w czasie oraz w zależności od warunków ich przechowywania. Ponadto interesującym zagadnieniem będzie porównanie właściwości i działania antyoksydacyjnego różnych mieszanek ekstraktów, m.in. pod kątem wykorzystania ich w nutraceutykach.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL we współpracy z pracownikami Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykonawcy projektu

  • Mgr Paulina Dróżdż – Kierownik projektu
  • Dr inż Józef Wójcik – Wykonawca projektu
  • Prof dr hab. Krystyna Pyrzyńska – Wykonawca projektu

Partnerzy

  • Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Translate »