Projekty własne

Znaczenie martwego drewna w kształtowaniu się właściwości fizycznych i chemicznych gleb leśnych

Celem projektu jest wykazanie zależności pomiędzy martwym drewnem a procesami glebotwórczymi. Analizom zostaną poddane wszystkie poziomy genetyczno - diagnostyczne w profilu danej gleby będącej pod wpływami rozkładu martwego drewna. Analizowane będą…

Określenie intensywności przemian biochemicznych gleb w zależności od składu gatunkowego drzewostanu

Jednym z czynników decydujących o zasobności gleb leśnych w składniki pokarmowe jest skład gatunkowy drzewostanu. Trafiający do gleby materiał roślinny (opad roślinny, obumarłe korzenie, wydzieliny korzeni) poszczególnych gatunków drzew jest zróżnic…

Zbiorowiska ektomikoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.): bogactwo gatunkowe, wpływ rośliny – gospodarza, sukcesja grzybów ektomikoryzowych

Grzyby rodzaju Tuber tworzą mikoryzy z wieloma gatunkami drzew, jak: dąb, buk, sosna, grab, topola, jodła, olsza, świerk, leszczyna czy jałowiec. Ten związek jest przykładem mutualistycznej symbiozy, w którym roślina otrzymuje od grzyba składniki mi…

Opracowanie sztucznych schronień letnich dla mopków Barbastella barbastellus i przetestowanie ich skuteczności w praktyce

Projekt przewiduje opracowanie nowego typu skrzynek (letnich schronień) dla nietoperzy, przeznaczonych specjalnie dla gatunku mopek B.barbastellus. Zaplanowano wykonanie łącznie 600 nowych skrzynek w dwóch wariantach konstrukcyjnych (z drewna i komp…

Badania zmienności pojawów fenologicznych (pędzenia wiosennego) modrzewia europejskiego (Larix decidua subsp. Polonica Racib.) na powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwach Zwierzyniec i Kutno

Celem badań w projekcie jest poznanie zmienności wiosennego ruszania rodów modrzewia, badanych na dwóch powierzchniach równoległych w Nadleśnictwach Kutno i Zwierzyniec i powiązanie tej cechy ze zmiennością cech ilościowych i jakościowych. Badania b…

Wpływ warunków pogodowych w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion oraz okresu ich przechowywania na wrażliwość potomstwa dębu szypułkowego na wybrane czynniki stresowe

W projekcie zostanie podjęta próba poznania dystrybucji metylacji DNA, w procesach rozwojowych dębu, w reakcji na bodźce środowiskowe. Bdania przeprowadzone zostaną w dwóch wyłączonych drzewostanach nasiennych dębu szypułkowego zlokalizowanych w dwó…

Morfologiczno-genetyczna analiza populacji żerdzianek Monochamus urussovii (Fisch.) i M. sartor (F.) występujących w obu zasięgach świerka pospolitego w Polsce

Przedmiotem projektu jest zbadanie różnic między dwiema populacjami żerdzianek w Polsce: Urussowa i krawca (Monochamus urussovii i Monochamus sartor, Coleoptera: Cerambycidae), troficznie związanych ze świerkiem pospolitym w obu areałach jego występ…

Struktura zasobów drzewnych rosnących na obszarach nieleśnych według ewidencji

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie metodyki inwentaryzacji zasobów drzewnych rosnących na terenach innych niż las według ewidencji. Ze względu na nieleśny charakter ewidencyjny badanych gruntów, nie jest to obszar zainteresowania PGL Lasy P…

Możliwości stosowania maszyn wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna w warunkach górskich w Polsce

Liczba specjalistycznych maszyn do pozyskiwania drewna, a zwłaszcza harwesterów i forwarderów, w Polsce systematycznie wzrasta. Według szacunku ekspertów w obecnej chwili w naszym kraju może pracować ok 250 harwesterów i 400 forwarderów a poziom mec…

Badanie możliwości wykorzystania produktów ubocznego użytkowania lasu jako źródła antyoksydantów w preparatach prozdrowotnych

W projekcie badana jest zawartość związków polifenolowych oraz zdolności antyoksydacyjne ubocznych użytków leśnych pochodzenia roślinnego. Materiał do badań stanowią wybrane organy: sosny pospolitej (Pinus silvestris L.); jałowca pospolitego …

Translate »