„Zrównoważone użytkowanie i inteligentne zarządzanie lasami”, akronim: SILVA NYMPHA

                

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.06.2023 r. - 31.05.2025 r.

Nr umowy

POLTUR5/2022/45/SILVA_NYMPHA/2023

Źródło finansowania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota finansowania

849 950,40 zł (w tym 261 873,88 zł dla IBL)

Beneficjent

Konsorcjum Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz TAXUS IT Spółki z o.o.

Koordynator / komórka wiodąca

dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL (Zakład Geomatyki)

Kierownik projektu

prof. dr hab. inż. Kazimierz Bęcek (Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej)

Opis projektu

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V konkursu Współpracy Polska-Turcja, na podstawie umowy nr POLTUR5/2022/45/SILVA_NYMPHA/2023.

Cele projektu

Głównym celem projektu SILVA NYMPHA jest wypełnienie luki w procesie zarządzania lasami, która wynika z rozproszonego i opóźnionego dostarczania informacji do ośrodków decyzyjnych. Nasza propozycja dostosowuje działania do celów zarządzania, podnosząc poziom przejrzystości i odpowiedzialności. Dodatkowo, wspiera podejmowanie decyzji, tworzy możliwości uczenia się oraz w ostatecznym rozrachunku przyczynia się do podniesienia jakości usług ekosystemów leśnych. Projekt SILVA NYMPHA jest spójny z celami strategii Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN-SDG), Europejskim Zielonym Ładem i nadchodzącą nową Strategią Leśną UE. Do najważniejszych celów szczegółowych projektu należą:

  • Stworzenie nowatorskiego rozwiązania do monitorowania środowiska leśnego bazującego na zastosowaniu czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, komunikacji i przesyłaniu danych zintegrowanego z wieloskalowym pozyskiwaniem danych w celu utworzenia cyfrowego bliźniaka (ang. digital twin).
  • Opracowanie systemu przetwarzania i analizy danych opartego na sztucznej inteligencji dedykowanego dla platformy zarządzania lasami.
  • Implementacja platformy wieloczujnikowej i opracowanie skalowalnej, bezpiecznej i interoperacyjnej aplikacji GIS wykorzystującej usługi sieciowe (WMS, WMTS itp.).

Charakterystyka projektu

SILVA NYMPHA proponuje nowatorskie podejście do zarządzania  lasami dla maksymalizacji ich wkładu w poprawę jakości usług leśnych. Odbywać się to ma poprzez analizę modelu wartości lasów, a także predykcji zagrożeń antropogenicznych i naturalnych w oparciu o kilkupoziomowe systemy pozyskiwania danych o środowisku leśnym, w tym zobrazowania satelitarne, bezzałogowe systemy monitorujące oraz obserwacje in situ. SILVA NYMPHA ma na celu wypełnienie luki w procesie zarządzania lasami, która wynika z rozproszonego i opóźnionego dostarczania informacji do ośrodków decyzyjnych. Nasza propozycja dostosowuje działania do celów zarządzania, zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność, poprawia wsparcie decyzji, stwarza możliwości uczenia się i ostatecznie poprawia jakość usług ekosystemów leśnych. Projekt SILVA NYMPHA jest spójny z celami i wizją UE. Oczekuje się, że współpraca  międzynarodowa umożliwi skalowalność merytoryczną i geograficzną pozyskanych lokalnie, tj. w Turcji i Polsce wyników eksperymentów z proponowanym w projekcie systemem.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest Partnerem w konsorcjum powołanym do realizacji projektu. Do głównych zadań IBL należało będzie m.in.:

  • analiza istniejących rozwiązań zdalnego monitoringu zmiennych środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań teledetekcyjnych
  • zaplanowanie doświadczenia, wybór lokalizacji doświadczenia, opracowanie harmonogramu prac i metodyki przetworzenia danych
  • cykliczne monitorowanie stanu zdrowotnego leśnego obszaru badawczego
  • pozyskiwanie i analiza danych dot. przyrostu drzew zebranych przy pomocy dendrometrów
  • wykonanie nalotów fotogrametrycznych przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych
  • przetwarzanie i analiza danych teledetekcyjnych.

Wykonawcy projektu

Zakład Geomatyki IBL

– dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL, (koordynator w IBL),
– dr inż. Miłosz Mielcarek,
– mgr inż. Marek Lisańczuk.

Zakład Ochrony Lasu IBL

–  dr inż. Tomasz Jabłoński.

Partnerzy

Politechnika Wrocławska (Lider),

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary (Partner),

TAXUS IT spółka z o.o. (Partner).

Translate »