Projekty NFOŚiGW

Państwowe zasoby cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej Polski – etap I

Planując budowę domu uzyskujemy dane z państwowych zasobów kartograficznych, są one powszechnie uważane za wiarygodne i stanowią formalnie jedyne poprawne źródło danych. Wykonując ocenę oddziaływania na środowisko [OOŚ] i sporządzając prognozy w pro…

Znaczenie lasów i gruntów z roślinnością leśną w pochłanianiu i magazynowaniu CO2 w ramach nowej strategii leśnej UE 2030 oraz pakietu ustaw „Gotowi na 55”

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano 7 grudnia 2023 roku umowę o dofinansowanie w formie dotacji realizacji ekspertyzy pn. „Znaczenie lasów i gruntów z roślinnością leśną w pochłanianiu i magazynowaniu CO2 w ramach n…

Przegląd definicji funkcjonujących w innych krajach UE, a związanych z różnorodnością biologiczną dla różnych kategorii środowisk, w tym wodnych, leśnych, łąkowych

Przegląd form ochrony przyrody w różnych krajach UE i działań dopuszczonych w ramach poszczególnych kategorii form ochrony. Przegląd definicji funkcjonujących w innych krajach UE, a związanych z różnorodnością biologiczną dla różnych kategorii środo…

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2023-2025

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także…

Przegląd form ochrony przyrody w różnych krajach i działań dopuszczonych w ramach poszczególnych kategorii form ochrony

Wykonanie ekspertyzy ma związek z ustaleniami Zespołu do spraw Unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030, w ramach opracowywania Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także …

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także …

Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem – etap II

Wsparcie doradcze przeprowadzone przez instytucje eksperckie ma pomóc laureatom inicjatywy Miasto z Klimatem w zaplanowaniu rozwiązań, które przyspieszą ich pro-klimatyczną transformację.

Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną

Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną

Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych

Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowis…

Zakup aparatury pomiarowej, rejestracyjnej i analitycznej wykorzystywanej w pracach monitoringu lasu na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu, powierzchniach monitoringu intensywnego i w laboratorium analiz chemicznych

Zakup aparatury pomiarowej, rejestracyjnej i analitycznej wykorzystywanej w pracach monitoringu lasu na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu, powierzchniach monitoringu intensywnego i w laboratorium analiz chemicznych

Zwiększenie stabilności i odporności biologicznej lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Zwiększenie stabilności i odporności biologicznej lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania

Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania

Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

Translate »