Projekty DGLP

Program rozwoju leśnictwa

Wartość merytoryczną projektu stanowią opracowania kierunkowe/eksperckie w zakresie następujących grup problemowych: (1) współczesna i przyszła wartość lasów jako struktury przyrodniczej w systemie ochrony biosfery (podtrzymywania życia) oraz bezpi…

Opracowanie programu integrowanej ochrony upraw sosnowych przed owadami i patogenami z uwzglednieniem systemu wspomagania decyzji (SWD)

Realizacja projektu przebiega dwukierunkowo. W ramach pierwszego kierunku badań, porównywane są liczebności owadów, intensywność porażenia upraw przez patogeny grzybowe i określany jest rozmiar szkód powodowanych przez wymienione czynniki. Obserw…

Kryteria oceny potencjału gradacyjnego głównych foliofagów sosny jako podstawy do opracowania strategii postępowania ochronnego w zagrożonych drzewostanach

Ochrona ekosystemów leśnych przed szkodliwymi foliofagami w Polsce opiera się przede wszystkim na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin charakteryzujących się szybkim i skutecznym działaniem. Jednakże w wielu przypadkach zabiegi chemiczne wy…

Zintegrowana ochrona szkółek przed nowymi, inwazyjnymi patogenami w warunkach ograniczonego wyboru fungicydów

Projekt obejmował trzy zadania szczegółowe: - monitorowanie zagrożenia chorobowego szkółek na poziomie lokalnym metodami molekularnymi; - określanie zagrożenia ze strony organizmów inwazyjnych w szkółkach oraz niebezpiecznych dla drzewostanów;…

Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN) w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 201-2035”

Ocena potomstwa na powierzchniach testujących będzie dotyczyła następujących cech: przeżywalności określonej odsetkiem żywych sadzonek w stosunku do wysadzonych w roku badawczym, analizowaną po 1, 5 i 10 roku od założenia uprawy; cech przyrostow…

Zmiany warunków klimatycznych i wodnych w środowisku lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej

Do analizy wpływu zmian ekoklimatu na ekosystemy leśne zostaną wykorzystane dotychczasowe wyniki wieloletnich badań klimatycznych i badań monitoringowych zanieczyszczeń powietrza związkami siarki i azotu. Analizie poddane zostaną także dotychczasowe…

Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych – poradnictwo dla Lasów Państwowych

Projekt jest prowadzony na zlecenie DGLP od 1993 roku - w okresach 5. i 3 letnich kończy się sprawozdaniem z odpowiednimi zaleceniami, wytycznymi bądź ilustrowanymi zdjęciami „Kalendarzami występowania chorób grzybowych". W 1996 r. w związku z powsz…

Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań

W ostatnim czasie wprowadzono rozróżnienie 3 kategorii zasięgów występowania gatunków: potencjalnych, optymalnych i rzeczywistych. Zasięg gatunku zmienia się w czasie i jest zjawiskiem dynamicznym kształtowanym głównie przez klimat i zjawiska ewoluc…

Dynamika wybranych gatunków zoocenozy na podstawie długoletnich obserwacji prowadzonych w Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska jako pozostałość ostatnich na niżu europejskim lasów naturalnych o charakterze pierwotnym stanowi zarówno istotny punkt odniesienia dla nowoczesnego leśnictwa, jak i niezastąpiony poligon badawczy. Jednym z najważniejszych eleme…

Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej

Projekt dotyczy badań przeprowadzanych na terenie Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska (PB) , to najlepiej zachowany zwarty obszar leśny na Niżu Europy. Powszechnie uznawana jest za las modelowy (zwłaszcza część objęta ochroną ścisłą w Białowi…

Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035″

Projekt pt.:"Osłona naukowa realizacji -Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011 - 2035" stanowi w znacznej części kontynuację zrealizowanego w latach 1991-2010 „Programu zachowania leśn…

Modelowania bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz opracowanie naukowe parametrów wejściowych i scenariuszy działań gospodarczych dla obszaru Polski

Zagadnienia związane z obiegiem węgla, a ostatecznie z jego wymiarem ekonomicznym, są jednym z najistotniejszych tematów ostatnich lat. Problematyka absorbcji i emisji tego gazu, nabiera szczególnego znaczenia na obszarach leśnych, które zwykle korz…

Określenie stopni trudności gospodarowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

W ramach pierwszych prac w projekcie zostaną zebrane opinie, uwagi i propozycje w wytypowanej grupie nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych dotyczących problemów i wątpliwości związanych z dotychczasowym określaniem wskaźników stopni …

Określenie zmienności DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględnieniem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem

Harmonogram prac w projekcie przewiduje: Zbiór próbek (igły, liście, pąki, łyko) sosny, świerka, dębu, buka, modrzewia i jodły z drzewostanów zlokalizowanych w obrębie zasięgu oraz poza zasięgiem występowania gatunku, w różnych regionach nasienny…

Identyfikacja przyczyn spałowania drzewostanów bukowych przez jeleniowate oraz propozycje działań ochronnych

Szkody powodowane przez zwierzynę w drzewostanach młodszych klas wieku są problemem obecnym w polskim leśnictwie od wielu lat i przynoszącym wymierne straty gospodarce leśnej. Z uwagi na głównych sprawców uszkodzeń, termin „zwierzyna" można zawęzić …

Określenie zdolności retencyjnych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych

Badania prowadzone w projekcie obejmują poszczególne składowe ekosystemów leśnych. Rozpoznane zostaną właściwości retencyjne i zasoby wodne gleb leśnych, zmierzone zostanie zużycie wody przez drzewa oraz określona zostanie ta wielkości dla drzewosta…

Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów ze szczególnym uwzględnieniem odnowień naturalnych wzrastających bez ingerencji człowieka na stałych powierzchniach badawczych IBL

W ramach proponowanego projektu badawczego zaplanowano odtworzenie 100 stałych powierzchni badawczych o wymiarach 50x50m , na których wykonano pomiary pierśnic wszystkich drzew, określenia liczby niskich podrostów (o wysokości 0,5-1,3 m) oraz nalotó…

Tempo i kierunki sukcesji regeneracyjnej w różnych typach zbiorowisk leśnych na terenach pohuraganowych w Puszczy Białowieskiej w okresie 30 lat na przykładzie stałych powierzchniach badawczych IBL

Wyrazem zainteresowania tą tematyką badawczą są prowadzone obecnie badania na terenach pohuraganowych wyłączonych spod ingerencji człowieka i zagospodarowanych w Puszczy Piskiej. Badania te jednakże dotyczą głównie zbiorowisk borowych i stosunkowo k…

Ocena skuteczności w ochronie lasu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Prace badawcze prowadzone są przez 3 zakłady naukowe Instytutu Badawczego Leśnictwa: Zakład Ochrony Lasu, Zakład Ekologii Lasu i Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych. W 2005 r. pracownicy tych Zakładów zostali upoważnieni przez Głównego Insp…

Ocena i wykorzystanie istniejących powierzchni badawczych jako bazy selekcyjnej do wyboru drzew elitarnych i realizacji specjalnych programów hodowli selekcyjnej drzew leśnych

Instytucje tworzące konsorcjum „DendroGen" dysponują rozległą bazą powierzchni doświadczalnych z najważniejszymi gatunkami drzew leśnych. Zostały one założone w ramach projektów badawczych finansowanych głównie przez Lasy Państwowe a ich wartość wzr…

Dynamika wzrostu i rozwoju oraz kierunki zagospodarowania drzewostanów lipy drobnolistnej w lasach państwowych

W ramach prac w projekcie zostanie określona dynamika wzrostu i rozwoju lipy drobnolistnej na płaszczyźnie geograficzno- siedliskowej. Wykonana też będzie analiza porównawcza potencjalnego przyrostu miąższości lipy z innymi gatunkami (buk, dąb). …

Optymalizacja użytkowania oraz zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna oraz węgla

Projekt badawczy zakłada opracowanie właściwego dla gospodarstwa leśnego (wszystkie klasy wieku) modelu regulacji wielkości i wartości użytkowania oraz zasobności drzewostanów łączącego dwa, wzajemnie sprzężone aspekty: produkcję surowca drzewnego i…

Charakterystyka genetyczna polskich populacji świerka z podzasięgu południowego (Hercyńsko-Karpackiego) na podstawie analiz DNA

Prowadzone w projekcie badania mają na celu przeprowadzenie weryfikacji granic przebiegu regionów matecznych świerka pospolitego w Polsce, na podstawie charakterystyki genetycznej drzewostanów należących do podzasięgu Hercyńsko-Karpackiego. Anali…

Określenie współczynników zamiennych dla wybranych długości drewna sosnowego i świerkowego wielkowymiarowego w kłodach oraz średniowymiarowego

Obecny projekt zakłada przeprowadzenie szerszych badań nad surowcem sosnowym i świerkowym w kłodach drugiej klasy grubości, tak aby można było poszerzyć zakres średnic do odbioru drewna metodą stosową. Końcowym efektem pracy ma być również zrewid…

Standardowe koszty jednostkowe w systemie finansowym Lasów Państwowych

Do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych niezbędne są wzorcowe (standardowe) koszty, które odzwierciedlają wielkości uzyskiwane przez jednostki średnie charakteryzujące się określonymi cechami. Standardowe koszty jednostkowe zostaną opraco…

Opracowanie metody alarmowego ustalania stopnia zagrożenia pożarowego lasu na potrzeby wojska

Powierzchnia lasów, będących w zarządzie PGL LP, wykorzystywanych przez wojsko wynosi około 167 tysięcy hektarów. Na tych terenach, zgodnie z porozumieniem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Środowiska w sprawie warunków użytkowania lasów na potrz…

Określenie warunków przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity w zależności od siedliskowych typów lasu, składu gatunkowego i wieku drzewostanu

Od roku 2007 w Instytucie Badawczym Leśnictwa funkcjonuje Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów, w którym gromadzone są dane o pożarach w lasach wszystkich form własności. Dla pożarów, które miały miejsce w Lasach Państwowych informacje te są b…

Metodyczne podstawy opracowania i wdrażania planu gospodarowania zasobami wodnymi w lasach nizinnych w skali nadleśnictwa

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum Instytutu Badawczego Leśnictwa i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu. Tryb realizacji będzie obejmować analizę dostępnych materiałów, wyznaczenie obszarów wymagających oddziaływania an…

Opracowanie modeli paliw leśnych materiałów roślinnych pokrywy gleby

Obecnie, gdy coraz częściej stosowane są w ochronie przeciwpożarowej lasu narzędzia informatyczne, umożliwiające prognozowanie rozprzestrzeniania się pożaru lasu i wspomagające proces decyzyjny organizowania akcji gaśniczej, nieodzowne jest opracowa…

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016

Instytut Badawczy Leśnictwa od 1946 r. opracowuje corocznie krótkoterminową prognozę występowania szkodników, która zawiera aktualne informacje o stopniu zagrożenia lasów Polski przez poszczególne gatunki owadów i choroby infekcyjne. W tym czasie pr…

Postępowanie ochronne w drzewostanach jodłowych zagrożonych przez owady i patogeny grzybowe

Po okresie regresu jodły, przypadającym II połowę 20. wieku, nastąpiła wyraźna poprawa jej zdrowotności, a w okresie ostatniego 20-lecia kondycję jodły można uznać za bardzo dobrą. Obecnie nie ma problemu zamierania tego gatunku, natomiast pojawiają…

Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym

Projekt dotyczy plantacji nasiennych (zarówno wegetatywnych, jak i generatywnych).Prace badawcze w projekcie skupią się wokół założenia doświadczenia porównującego zrealizowany zysk genetyczny z plantacji nasiennych i drzewostanów gospodarczych oraz…

Zasady prowadzenia gospodarki leśnej dla terenów zagrożonych przez wiatr

W Polsce w ostatnim stuleciu nastąpiły zmiany niektórych elementów klimatycznych. Podwyższyła się średnia temperatura powietrza atmosferycznego, zmianie uległ rozkład opadów w roku, występują susze w okresie wegetacyjnym, powstają liczne burze połąc…

Przebudowa częściowa zagrożonych hubą korzeni monokultur sosnowych na gruntach porolnych z wykorzystaniem preparatu Rotstop

Realizacja projektu polegać będzie na: wykonaniu wiosną 2014 r. oceny monitorującej stan środowiska leśnego przebudowywanych drzewostanów w 11 nadleśnictwach oraz wytypowaniu do dalszych badań kilku spośród nich, spełniających kryteria zainicjowanej…

Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych

Drzewostany dębowe w Polsce są stale narażone na uszkodzenia powodowane przez owady liściożerne, tzw. foliofagi. Do najważniejszych foliofagów dębu należą niektóre gatunki z rodziny zwójkowatych (Tortricidae) i miernikowcowatych (Geometridae). Wystę…

Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu

Projekt obejmuje 6 nadleśnictw sudeckich: Świeradów, Szklarska Poręba, Bystrzyca Kłodzka, Zdroje, Międzylesie, Lądek Zdrój oraz 6 nadleśnictw położonych w Beskidach Zachodnich tj.: Bielsko (częściowo), Jeleśnia (częściowo), Ujsoły (częściowo), Ustro…

Translate »