Projekty MEiN - MNiSW

Uprawa trufli jako innowacyjne przedsięwzięcie w agroleśnictwie

Trufle, to grzyby workowe, charakteryzujące się podziemnym trybem rozwojowym i stanowiące najbardziej wartościowe (o dużym potencjale handlowym) niedrzewne produkty leśne na świecie.

Aktywizacja kapitału społecznego właścicieli lasów prywatnych (rolników)

Lasy prywatne w Polsce, ze względu na zajmowaną powierzchnie i jej udział w powierzchni lasów ogółem, stanowią ważny element zasobów przyrodniczych Polski.

EnviLink – międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych

Celem konferencji jest aktywizacja i konsolidacja środowiska młodych naukowców w zakresie nauk leśnych, geoinformacji, ochrony przyrody, ekologii i gospodarki przestrzennej. Wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin i dyscyplin nauk…

VI konferencja „Las i woda”

Celem VI edycji Konferencji „Las i woda" jest wymiana aktualnych wyników badań oraz poglądów naukowców, ekspertów i praktyków w zakresie interakcji las - woda.

Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie”. Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” (nr projektu DKN/SP/550064/2022)

Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie". Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka"

Zestaw do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych

W wyniku złożonego w 2020 r. wniosku w ramach postępowania konkursowego zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.); art. 365 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – …

Wsparcie dla czasopism naukowych (Leśne Prace Badawcze)

Projekt „Wsparcie dla czasopism naukowych" dotyczy czasopism naukowych, które nie zostały ujęte w żadnej z następujących międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Inde…

Zestaw do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin

W wyniku złożonego w 2019 r. wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realiz…

Laserowi odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego

„Laserowi Odkrywcy" to projekt badawczy, realizowany w ramach przedsięwzięcie „Ścieżki Kopernika", który ma na celu popularyzację nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Głównym wyzwaniem tej inicjatywy …

Nadziemny przepływ pierwiastków w ekosystemie leśnym na podstawie badań empirycznych i modelowych

Uszkodzenia lasów prowadzące do zamierania, doprowadziły do podjęcia w połowie lat 80tych XX wieku badań nad wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych na stan i zdrowotność drzewostanów na terenach Europy. Każdy ze składników imisji reaguje z poszczegó…

Ryzyko uszkodzenia drzewostanów przez wiatr w Beskidzie Żywieckim

Pracownicy naukowi Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL opracowali dla lasów nizinnych metodę oceny ryzyka uszkodzenia drzewostanów od wiatru (Metoda określania ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr, Leśne Prace Badawcze, 2010, Vol. 71: 165…

Zastosowanie testów biochemicznych do oceny żyzności siedlisk leśnych w wybranych rezerwatach cisa pospolitego

Właściwe określenie typu siedliskowego lasu, jego zasobności i potencjalnej zdolności produkcyjnej, pozwala na optymalny dobór składu gatunkowego drzew, co wpływa na prawidłowy przebieg procesów glebowych, a tym samym zapobiega degradacji siedlisk. …

Dynamika liczebności, skład pokarmu i nakładanie się nisz pokarmowych ptaków szponiastych i sów w środkowej Polsce

W danym projekcie prowadzone badania pozwolą na realizację monitoringu liczebności, parametrów rozrodu oraz analizę składu pokarmu zespołu ptaków szponiastych i sów, na tle biotycznych i abiotycznych czynników środowiskowych. Zebrane wyniki zostaną …

Rola hurtowni danych w procesie wnioskowania naukowego

Realizacja projektu infrastrukturalnego "Leśne Centrum Informacji - platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego" w latach 2010 - 2014 stworzyła warunki do udostępniania informacji naukowej w formie elektronicznej zgodnie z obowiązuj…

Mikrorozmnażanie wybranych genotypów i ocena zmienności genetycznej klonów robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.)

Podczas realizacji projektu dla wybranych genotypów robinii akacjowej, trudno namnażających się metodami tradycyjnymi, opracowana zostanie metodyka mikrorozmnażania, która umożliwi produkcję wegetatywnych sadzonek na skalę gospodarczą. Jednorodny ge…

Identyfikacja czynników wpływających na efektywność gospodarowania nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z wykorzystaniem metody DEA

Badania naukowe w zakresie pomiaru efektywności gospodarowania nadleśnictw z użyciem przedstawionych w projekcie metod będą prowadzone w Polsce po raz pierwszy. Wyniki badań, wskazujące kierunki innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobam…

Ocena zróżnicowania wewnątrzgatunkowego sosny limby (Pinus cembra L.) z czterech tatrzańskich proweniencji na podstawie cech potomstwa

W prowadzonych badaniach uwzględniono cztery tatrzańskie stanowiska limby, nazwane umownie jako: "Morskie Oko", "Dubrawiska", "Zameczki", "Tatry Bialksie". Stanowiska drzew matecznych limb, z których pozyskano szyszki do badań, wybrano w opar…

System wspomagania decyzji (decision support systems) w ochronie lasów przed foliofagami sosny

Nadmierne wykorzystanie środków chemicznych w zabiegach ochronnych prowadzi do niepożądanej „chemizacji" środowiska leśnego, a przy tym nie gwarantuje trwałego rozwiązania problemu masowego występowania owadów liściożernych. Świadczy o tym chociażby…

Znaczenie wczesno-letniego pokarmu na rozród, kondycję i przeżywalność osobników oraz dynamikę populacji popielicy (Glis glis)

Zagadnienia związane z próbą wyjaśnienia zmian liczebności w populacjach zajmują kluczowe miejsce w nowoczesnej ekologii. Dlatego też oszacowanie takich parametrów populacji jak tempo rozrodu, struktura płci i wieku, rekrutacja osobników oraz śmiert…

Sposób zagospodarowania drzewostanu a zmienność genetyczna odnowień naturalnych buka (Fagus sylvatica L.)

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) należy do głównych gatunków lasotwórczych w regionach górskich w Polsce. Najczęstszym sposobem zagospodarowania drzewostanów bukowych jest rębnia częściowa, wykorzystująca odnowienie naturalne powstające w następst…

Translate »