Fundusze strukturalne

PROTAXUS (POIiŚ) Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce (Protaxus)

Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce.

Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakres…

Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparci…

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Projekt realizowany w ramach współpracy 16 instytutów naukowych, uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność…

Opracowanie udoskonalonego, innowacyjnego systemu „Smoke Detection„ służącego do automatycznej detekcji pożarów w lasach

Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w którym liderem jest przedsiębiorstwo Taxus IT Sp. Z o.o. a partnerem Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakres projektu obejmuje badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe dotyczące produkt…

Translate »