HESOFF

   

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.10.2012 - 01.08.2018

Nr umowy

Źródło finansowania

Komisja Europejska w ramach Instrumentu Life + oraz NFOŚiGW

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ochrony Lasu IBL

Kierownik projektu

Dr hab. Tomasz Oszako

Opis projektu

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Life + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cele projektu

W Polsce zjawisko zamierania drzewostanów dębowych obserwowano od początku XX wieku na terenie między innymi tzw. „Płyty Krotoszyńskiej”, wśród ponad 100 letnich i młodszych drzewostanów dębowych. Zamieranie dębów i przyczyny tego zjawiska są wciąż badane. Za najbardziej prawdopodobne uznawane są: zmiany klimatu, zanieczyszczenia gleby, choroby dębów wywołane przez Phytophthora spp., zmiany aktywności biologicznej gleby czy zmiany w składzie i liczebności drobnoustrojów w tkankach roślin. Do tej pory została potwierdzona naukowo jedyna biologiczna przyczyna zamierania dębów którą stanowią silne uszkodzenia korzeni wywołane przez inwazyjne patogeny glebowe z rodzaju Phytophthora. Mikroorganizmy te uszkadzają nawet 90% korzeni drobnych powodując usychanie koron i zamieranie całych drzew.
Projekt HESOFF koncentruje się na integracji innowacyjnych technologii z ekologicznymi metodami ochrony lasu. Głównymi celami projektu są:
1. Ocena działania fosforynów jako stymulatorów odporności drzew przeciwko patogenom z rodzaju Phytophthora.
2. Wprowadzenie do praktyki leśnej nowych metod monitoringu w ochronie kompleksów leśnych poprzez analizę zdjęć multispektralnych ze Stratosferycznego Bezzałogowego Statku Powietrznego Długotrwałego Lotu (SDL DSP).

Charakterystyka projektu

  • Założenie powierzchni badawczych kontrolnych i przeznaczonych do testowania fosforynów na terenie Nadleśnictw Krotoszyn (5 ha), Karczma Borowa (5 ha) oraz na terenie Nadleśnictwa Piaski (52 ar.)
  • Przygotowanie technologiczne platformy multisensorowej oraz jej integracja z płatowcem
  • Oznaczenie początkowego stanu zdrowotności drzewostanów na powierzchniach doświadczalnych poprzez oznaczanie zdrowotności drzewostanów z „ziemi”: ocena zdrowotności koron drzew, oznaczanie obecności fitopatogenów Phytophthora w glebie i w tkankach drzew, oznaczanie morfologii systemu korzeniowego, oznaczanie parametrów fizykochemicznych gleb oraz oznaczanie zdrowotności drzewostanów z „powietrza” za pomocą lotniczych zdjęć multispektralnych z SDL BSP
  • Przeprowadzenie zabiegów chemicznym: oprysk lotniczy preparatem przeciwko folio fagom, oprysk lotniczy preparatem fosforynowym powierzchni w Karczmie Borowej i Krotoszynie oraz bezpośrednia aplikacja preparatu fosforynowego na pnie drzew w Nadleśnictwie Piaski
  • Coroczny monitoring podzielony na dwie części: monitoring „z ziemi” oraz monitoring „z powietrza”
  • Oszacowanie wpływu fosforynów na zdrowotność badanych drzewostanów i warunki siedliskowe na podstawie analizy porównawczej danych uzyskanych w czasie trwania eksperymentu.

Zakres uczestnictwa IBL

Zadanie A. 1 – Założenie powierzchni badawczych
Zadanie A. 2 – Oznaczenie początkowego stanu zdrowotnego drzewostanów i warunków siedliska wybranych drzew na powierzchniach doświadczalnych
Zadanie B. 1 – Przeprowadzenie zabiegów chemicznych
Zadanie C. 2 – Oznaczenie stanu zdrowotności drzewostanów i warunków siedliska wybranych drzew.
Zadanie C. 3 – Oszacowanie wpływu fosforynów na zdrowotność badanych drzewostanów i warunki siedliskowe.
Zadanie D. 2 – Tablice informacyjne z logo Life +
Zadanie D. 3 – Przygotowanie raportu w języku niespecjalistycznym „dla laika”
Zadanie D. 4 – Odczyty i wykłady dla instytucji i uczelni
Zadanie D. 5 – Konferencje o tematyce leśnej.

Wykonawcy projektu

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
Zakład Ochrony Lasu
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel. 22 7150 470, fax. 22 7150 313
Dr hab. Tomasz Oszako, prof. IBL (kierownik)
Dr hab. Justyna Nowakowska
Dr Katarzyna Kubiak
Mgr  Marta Siebyła
Mgr  inż. Miłosz Tkaczyk

Partnerzy

Rola* Nr Partner Akronim Kraj/miejscowość
K 1. Instytut Lotnictwa IL Polska/Warszawa
P 2. Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Polska/Sękocin Stary

*K – koordynator, P – partner

/documents/10180/25605/life-logo.jpg?t=1381906707821

Translate »