Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania

 

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2019 r. - 30.06.2020 r.

Nr umowy

28/2019/Wn50/EE-ee/D

Źródło finansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Kierownik projektu

Dr inż. Wojciech Gil

Opis projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe. Edukacja ekologiczna”

Cele projektu

Celem projektu jest rozpropagowanie potrzeby zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z gospodarowaniem lasami na gruntach prywatnych. Wiedza dotycząca istniejących problemów gospodarowania na prywatnych gruntach leśnych jest niewystarczająca zarówno wśród właścicieli lasów, jak i wśród tych, którzy nadzorują gospodarkę w lasach prywatnych lub mają wpływ na kształtowanie rozwiązań prawnych i finansowych. Przeprowadzenie kampanii uświadamiającej pozwoli na wypracowanie rozwiązań akceptowalnych przez właścicieli lasów oraz instytucje zajmujące się lasami prywatnymi. Dotyczy to szczególnie zrzeszania się właścicieli lasów prywatnych i sposobów finansowego wsparcia gospodarki leśnej w lasach prywatnych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma na celu podniesienie świadomości właścicieli lasów prywatnych, osób nadzorujących gospodarkę w lasach prywatnych oraz kreujących rozwiązania dotyczące aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z gospodarowaniem lasami na gruntach prywatnych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych (w 8 województwach Polski centralnej, południowej i wschodniej w których znajduje się ponad 80% powierzchni lasów prywatnych), w tym:

– wykonanie ogólnopolskich badań ankietowych wśród rolników właścicieli gruntów leśnych, mających na celu rozpoznanie potrzeb i opinii w zakresie gospodarki leśnej;
– szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych oraz służb starostw sprawujących ustawowo nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych,
– ewaluacja wiedzy uczestników szkoleń na temat gospodarki w lasach prywatnych przy pomocy ankiet, która zostanie przeprowadzona na zakończenie każdego szkolenia
– kampania informacyjna w mediach tradycyjnych (prasa branżowa, regionalna) o łącznym nakładzie ponad 60 tys. egzemplarzy,
– konferencja krajowa podsumowująca uzyskane doświadczenia,
– opracowanie materiałów konferencyjnych wraz z wytycznymi i propozycjami koniecznych zmian oraz optymalnych rozwiązań dotyczących lasów prywatnych,
– promocja i rozpowszechnianie działań w projekcie na stronie internetowej projektu.

Efektem realizacji projektu powinna być poprawa efektywności gospodarowania drewnem, wzrost udziału miąższości drewna zalegalizowanego do jego obrotu, a także do zwiększania powierzchni lasów zarządzanych przez podmioty społeczne (zrzeszenia/stowarzyszenia/izby/kluby leśne) oraz identyfikacja obszarów wymagających finansowego wsparcia gospodarki leśnej prowadzonej w sektorze prywatnym. Tym samym projekt zyskuje szczególne znaczenie dla realizacji polityki Ministra ds. środowiska.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest głównym podmiotem realizującym projekt. Wśród ekspertów i wykonawców znajdują się także pracownicy Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wykonawcy projektu

Dr inż. Wojciech Gil (IBL)– kierownik projektu
Dr hab. Roman Wójcik (SGGW) – zastępca Kierownika projektu
Dr inż. Jan Łukaszewicz (IBL)
Dr hab. Małgorzata Sułkowska (IBL)
Dr inż. Piotr Gołos (IBL)

Eksperci:
Dr inż. Tomasz Jabłoński (IBL)
Dr Marek Geszprych (RDOŚ)
Dr inż. Krzysztof Jodłowski (IBL)
Dr hab. Leszek Stanisław Bolibok (SGGW)
Dr inż. Michał Orzechowski (SGGW)
Mgr inż. Wojciech Kędziora (SGGW)
Dr inż. Jacek Zajączkowski (SGGW)
Dr inż. Artur Rutkiewicz (SGGW)
Dr hab. Zbigniew Borowski (IBL)
Mgr inż. Katarzyna Szyc (SGGW)
Dr hab. Krzysztof Stereńczak (IBL)
Mgr inż. Grzegorz Krok (IBL)

Partnerzy

Translate »