Metodyczne podstawy opracowania i wdrażania planu gospodarowania zasobami wodnymi w lasach nizinnych w skali nadleśnictwa

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.05.2014 - 30.04.2017

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu IBL

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Edward Pierzgalski

Opis projektu

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum Instytutu Badawczego Leśnictwa i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu. Tryb realizacji będzie obejmować analizę dostępnych materiałów, wyznaczenie obszarów wymagających oddziaływania antropogenicznego na warunki wodne, inwentaryzację infrastruktury wodnej i ocenę jej stanu oraz określenie zakresu potrzebnych prac utrzymaniowych i eksploatacyjnych. W ramach planowanego pilotażu opracowania planów, temat będzie realizowany w dwóch etapach.

Etap 1 obejmować będzie określenie koncepcji opracowania (na podstawie analizy dostępnej dokumentacji hydrograficznej i hydrogeologicznej, siedliskowo– gleboznawczej), pozyskanie lub wykonanie powierzchniowego modelu terenu oraz opracowanie metodyki prac. Na tym etapie zostaną wskazane obszary cenne przyrodniczo (podmokłe, bagienne) i jednocześnie marginalne dla potrzeb produkcyjnego aspektu gospodarki leśnej. Wskazane zostaną obszary, gdzie produkcyjny aspekt gospodarki leśnej wymaga czasowego odprowadzenia wody (powiązanie z zaplanowanymi w planie urządzenia lasu czynnościami gospodarczymi). Określone będą procedury niezbędnych uzgodnień z RDOŚ i ewentualnie potrzeba sporządzania oceny oddziaływania na środowisko.

W etapie 2 wykonane będą prace inwentaryzacyjne obejmujące urządzenia melioracyjne i retencyjne z oceną ich stanu technicznego oraz badania terenowe. Badania w proponowanym temacie mają na celu opracowanie metod określania trendów zmian warunków wodnych w lasach nizinnych za pomocą reprezentatywnych punktów obserwacyjnych i związków między nimi (co umożliwi minimalizację kosztów monitoringu), ocenę możliwości zastosowania nowych metod inwentaryzacji infrastruktury wodnej w lasach (z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego), a także określenie zakresu szczegółowej eksploatacji urządzeń (m.in. za pomocą rozpoznania właściwości wodnych gleb) służących kształtowaniu stosunków wodnych w wybranych siedliskach leśnych.

Na podstawie zebranego materiału i wyników badań terenowych opracowana zostanie instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń wodnych wraz z określeniem niezbędnego zakresu monitorowania zmian warunków wodnych w nadleśnictwach LP oraz plany gospodarowania wodą dla dwóch wybranych nadleśnictw.

W ramach realizacji tematu planuje się zorganizowanie szkoleń w zakresie inwentaryzacji infrastruktury wodnej, zasad i zakresu jej eksploatacji oraz niezbędnego monitorowania zmian warunków wodnych w ekosystemach leśnych.

Cele projektu

Proponowany temat ma dwa cele.

  • Celem głównym jest opracowanie metodycznych podstaw planu gospodarowania wodą na terenach leśnych z uwzględnieniem wymiaru ochronnego i gospodarczego. Efektem finalnym realizacji tematu będzie szczegółowa instrukcja wykonywania i wdrażania planów gospodarowania zasobami wodnymi w nadleśnictwach Lasów Państwowych w lasach nizinnych.
  • Celem szczegółowym jest opracowanie planów gospodarowania wodą dla dwóch wybranych nadleśnictw.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ekologii Lasu IBL oraz Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1. Edward Pierzgalski prof. dr hab. Kierownik projektu
2. Jan Tyszka dr hab. wykonawca
3. Magda Janek dr inż. wykonawca
4. Michał Wróbel mgr inż. wykonawca
5. Bańkowski Janusz mgr inż. wykonawca
6. Dariusz Rosiński dr inż. wykonawca
7. Anna Rosińska mgr inż. wykonawca
8. Łukasz Blach mgr inż. wykonawca

Partnerzy

Konsorcjum – Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Brzegu.

Translate »