Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.04.2014 - 31.03.2019

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Kierownik projektu

Dr hab. Jan Kowalczyk

Opis projektu

Projekt dotyczy plantacji nasiennych (zarówno wegetatywnych, jak i generatywnych). Prace badawcze w projekcie skupią się wokół założenia doświadczenia porównującego zrealizowany zysk genetyczny z plantacji nasiennych i drzewostanów gospodarczych oraz badań porównawczych zmienności genetycznej upraw pochodnych założonych z plantacji nasiennej i wyłączonego drzewostanu nasiennego. Badana będzie też wybrana plantacja nasienna modrzewia sudeckiego w celu identyfikacji domieszki pochodzenia modrzewia alpejskiego.

W wyniku realizacji projektu, zostanie wykonana kategoryzacja plantacji nasiennych w Polsce. Zostaną też opracowane wytyczne i zalecenia dotyczące sposobów prowadzenia plantacji nasiennych poszczególnych kategorii. Będą one tak skonstruowane, aby plantacje należące do kategorii najlepszej mogły być efektywniej wykorzystane. Projekt dąży do efektywniejszego wykorzystania nasion z plantacji nasiennych nasionach ulepszonych pod względem genetycznym, bowiem inwestycja w dobre nasiona jest najlepszą inwestycją, jaką można zrobić w leśnictwie.

Cele projektu

Celem projektu jest ocena potencjału produkcyjnego plantacji nasiennych, ocena ich wartości hodowlanej i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym.

Szczegółowe cele projektu są następujące:

  • Opracowanie zasad kategoryzacji plantacji nasiennych.
  • Kategoryzacja plantacji nasiennych z uwzględnieniem ich potencjału produkcyjnego i znaczenia.
  • Opracowanie zaleceń dotyczących sposobów prowadzenia plantacji nasiennych poszczególnych kategorii.
  • Zaproponowanie działań mających na celu zwiększenie wykorzystania nasion z plantacji nasiennych:
  • poprzez organizację cyklu szkoleń i seminariów dotyczących plantacji nasiennych skierowanych do służby leśnej
  • przygotowanie publikacji popularnonaukowych
  • wdrożenie nowych zaleceń dotyczących prowadzenia plantacji nasiennych
  • Ocena zmienności genetycznej i wartości hodowlanej leśnego materiału rozmnożeniowego z plantacji nasiennych w porównaniu z nasionami z drzewostanów nasiennych na przykładzie wybranych obiektów.

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych oraz Zakładu Ochrony Lasu IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1. Jan Kowalczyk Dr inż. Kierownik Projektu
2. Jan Matras Dr inż. Wykonawca – IBL
3. Tomasz Wojda Dr inż. Wykonawca – IBL
4. Cezary Bystrowski Dr inż. Wykonawca – IBL
5. Paweł Przybylski Mgr inż. Wykonawca – IBL
6. Jarosław Burczyk Prof. dr hab. Wykonawca UKW
7. Magdalena Trojankiewicz Dr Wykonawca – UKW
8. Daniel Chmura Dr inż. Wykonawca – ID PAN
9. Roman Rożkowski Mgr inż. Wykonawca – ID PAN
10. Andrzej Lewandowski Prof. dr hab. Wykonawca – ID PAN
11. Monika Litkowiec Mgr Wykonawca – ID PAN
12. Władysław Barzdajn Prof. dr hab. Wykonawca – UP
13. Wojciech Kowalkowski Dr inż. Wykonawca – UP
14. Jacek Banach Dr inż. Wykonawca-UR
15. Kinga Skrzyszewska Dr inż. Wykonawca – UR
16. Włodzimierz Buraczyk Dr inż. Wykonawca – SGGW
17. Henryk Szeligowski Dr inż. Wykonawca – SGGW
18. Leszek Gawron Mgr inż. Wykonawca – SGGW
19. Lech Urbaniak prof. UAM dr hab. Wykonawca – UAM
20. Konrad Celiński Dr Wykonawca – UAM
21. Ewa Pawelczyk Dr Wykonawca – UAM

Partnerzy

Badania prowadzone będą przez instytucje zrzeszone w konsorcjum naukowym DendroGen obejmującym: Instytut Badawczy Leśnictwa (koordynator projektu) – IBL, Instytut Dendrologii PAN – ID PAN, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – UKW, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – UAM, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – UR, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – UP.

Translate »