Wsparcie merytoryczne procesu kształcenia zawodowego leśników w Gruzji

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

1.07.2011 – 30.11. 2011 -

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie kształcenia gruzińskiej kadry nauczycielskiej w zakresie leśnictwa zawodowego. Projekt przewiduje przeszkolenie w Polsce trzech osób, które będą prowadziły wykłady na Uniwersytecie w Tbilisi. Stażyści, wytypowani przez Partnera projektu, Państwowy Uniwersytet Ilii (Ilia State Univeristy), spędzą w Polsce jeden miesiąc. W tym czasie zapoznają się z systemem szkolnictwa leśnego w Polsce. Będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w wybranym technikum leśnym, poznają wyposażenie technikum w pomoce naukowe. W trakcie pobytu w Instytucie Badawczym Leśnictwa będą słuchaczami opracowanych dla nich szkoleń z zakresu przedmiotów programowych: hodowli lasu i szkółkarstwa, urządzania lasu, ochrony lasu, ekonomiki i polityki leśnej. Zostanie im także zaprezentowany sposób prowadzenia edukacji nieformalnej podczas wizyty w wybranych ośrodkach edukacji ekologicznej i arboretach leśnych. Drugim działaniem w ramach projektu będzie opracowanie dwóch podręczników dotyczących (1) urządzania lasu oraz (2) botaniki i hodowli najważniejszych gatunków drzew i krzewów leśnych Gruzji.

W zamyśle wykonawcy projektu jest to jeden z etapów długofalowej współpracy pomiędzy IBL a Uniwersytetem Ilii w Tbilisi. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji wykładowców leśnictwa i kadry leśnej Gruzji znajdzie odzwierciedlenie w jakości zarządzania lasami, realizacji polityki leśnej państwa i wpłynie pozytywnie zarówno na stan lasów i zasobów przyrodniczych, jak i na odbiór społeczny leśnictwa.

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
mgr inż. Piotr Zajączkowski,
dr inż. Wojciech Gil

Partnerzy

Translate »