Leśne Prace Badawcze

ISSN 1732-9442, e-ISSN 2082-8926,

Wersja angielska kwartalnika – poczynając od czwartego zeszytu w 2012 r., tj. 73(4) – dostępna jest na stronach:

  1. www.lesne-prace-badawcze.pl,
  2. www.degruyter.com/view/j/frp

Opis wydawnictwa           Zgłoś artykuł

Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary,
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn,
tel. +48 22 7150 602,
fax +48 22 720 0397,
e-mail ibl@ibles.waw.pl,
osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Instytucje finansujące:

1. Instytut Badawczy Leśnictwa (dotacja statutowa).
2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • lata 2019–2020 – dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych" ze środków MNiSW – umowa 68/WCN/2019/1 z dnia 10.06.2019 r.
  • lata 2016–2017 – dofinansowanie zadania „Opracowanie anglojęzycznej wersji czasopisma (8 zeszytów) on line" w ramach umowy nr 849/P-DUN/2016 z dnia 5.09.2016 r. ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  • lata 2013–2014 – dofinansowanie projektu "Publikowanie elektronicznej wersji Leśnych Prac Badawczych w języku angielskim w Internecie" w ramach programu "Index Plus" - umowa nr 74/IxP/dem/2012 z dnia 30.10.2012 r.

Cel i zakres tematyczny: W Leśnych Pracach Badawczych publikowane są oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, dyskusyjne i doniesienia. Wszystkie nadesłane artykuły naukowe są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów. Obszar poruszanych zagadnień, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, obejmuje wszystkie dyscypliny leśne, tj. hodowlę, ekologię, fizjologię, entomologię, fitopatologię i genetykę, a także inwentaryzację, urządzanie i użytkowanie lasu oraz związane z lasem i leśnictwem aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne.

Czasopismo „Leśne Prace Badawcze" stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).